A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawę
Menu:
Aktualności
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Prawo lokalne
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Sprzedaż nieruchomości
Zamówienia publiczne
Postępowanie środowiskowe
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na potrzeby oświetlenia ulic powiatowych w m. Olecko, ul.Wiśniowa i ul.Łąkowa, gm Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.137.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.136.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na hejnał gminy Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.135.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
» 440. Wojciech Rejterada - 10.10.2017 r.
Ilość wiadomości z działu 'Jak załatwić sprawę': 1
Sprawy załatwiane przez Urząd Miejski w Olecku

Chcąc ułatwić Państwu załatwianie spraw w urzędzie oddajemy do dyspozycji Mieszkańców wykaz spraw, których załatwienie leży w kompetencji Urzędu.
Niezależnie od tego czy sprawa, z którą przychodzimy jest błaha czy skomplikowana i wymagająca zgromadzenia wielu danych trzeba trafić do odpowiedniego Wydziału, złożyć tam wymagane dokumenty i wiedzieć, czego od urzędu oczekiwać.


A-G
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodatki mieszkaniowe.
Dofinansowanie na wymianę pieca, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Dotacje- organizacje pozarządowe.
Dowody osobiste.
Fundusz sołecki.
Imprezy masowe.
Dodatki energetyczne.

J-N
Jubileusz pożycia małżeńskiego, setnych urodzin.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Lokalizacja inwestycji celu publicznego.
Nadanie imienia placówce oświatowej.
Nazewnictwo ulic, placów i osiedli.
Numeracja nieruchomości.

O
Obsługa Rady Miejskiej.
Obsługa Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej
Ochrona przeciwpożarowa.
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym osobom prawnym.
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd.
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
Odznaczenia miejskie.
Opiniowanie podziału nieruchomości.
Opłata adiacencka ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, składane przed Kierownikiem USC.
Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem USC.
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem USC.
Oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem USC.
Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska.

P
Planowanie przestrzenne w gminie - plany miejscowe
Planowanie przestrzenne w gminie - studium.
Podatek leśny.
Podatek od nieruchomości.
Podatek od środków transportowych.
Podatek rolny –zaświadczenia.
Podatek rolny.
Podatek rolny-ulgi.
Podatki i opłaty lokalne-ulgi, umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty.
Postanowienia o nałożeniu grzywny.
Prawo pierwokupu nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji obiektów nie będących hotelami świadczących usługi.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Przydział i zamiana mieszkań komunalnych i socjalnych.
Przyjęcie przez kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego.
Przyjmowanie podań.
Przywrócenie zmienionych stosunków wodnych na gruntach rolnych do stanu poprzedniego

R-Ś
Scalanie i podział nieruchomości.
Rejestracja przedpoborowych.
Rejestracja wyborców.
Rejestracja zgonów.
Rejestrowanie, dokonywanie zmian i wykreśleń w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Rozgraniczenia nieruchomości.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy właścicielem/użytkownikiem a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość odszkodowania za wyrządzone szkody w uprawach rolnych przez zwierzynę leśną.
Służebność przesyłu.
Sprostowanie aktu stanu cywilnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy w trybie bezprzetargowym.
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - w ramach dołączenia do posiadanej nieruchomości w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.
Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Świadectwa pracy.

T-U
Transkrypcja - przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
Trwały zarząd- zezwolenie na przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
Trwały zarząd-wygaśnięcie prawa trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości.
Udostępnianie danych osobowych.
Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe.
Udzielenie zgody na używanie wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Olecko.
Ustanawianie służebności gruntowych.
Ustawienie reklamy na terenach gminnych.
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Użyczanie nieruchomości.

W
Wnoszenie nieruchomości gruntowych jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek.
Warunki zabudowy.
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Wskazanie miejsca na cmentarzu komunalnym do pochówku.
Wycinka drzew i krzewów.
Wycinka drzew i krzewów- osoby fizyczne.
Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
Wydzierżawienie nieruchomości
Wykreślenie z księgi wieczystej nieruchomości hipoteki ustawowej, ustanowionej na rzecz gminy Olecko z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego lub gruntu na własność.
Wymeldowanie.
Wynajem lokali użytkowych.
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu i studium.
Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.
Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.

Z
Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego
Zbiórki publiczne
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zbycie nieruchomości na stworzenie działki budowlanej.
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
Zajęcie pasa drogowego
Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym.
Zameldowanie.
Zamiana nieruchomości.
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości.
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC i jego rejestracja.
Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.
Zmiany stanu wód na gruntach.


Data wprowadzenia: 2012-06-06 1320
Data upublicznienia:
Art. czytany: 17504 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Alfabetyczny wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Olecku
A - G
J - N
O -
P -
R - Ś
T - U
W -
Z -
Ostat. 10 wiadomości:

» Sprawy załatwiane przez Urząd Miejski w Olecku
System BIP Inet