ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Jak załatwić sprawę
 • A - H
 • Imprezy masowe

  Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

  Definicja imprezy masowej została określona w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

  CEL PROCEDURY

  Uzyskanie przez organizatora zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowe

  Organizator występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do Burmistrza Olecka. Wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminie rozpoczęcia imprezy.
  Do wniosku organizator dołącza wymienione w ustawie dokumenty, w tym opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach, wydane przez właściwych miejscowo:
  • Komendanta Powiatowego Policji
  • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  • dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
  • Państwowego Inspektora Sanitarnego
  Wymienione opinie organizator może dostarczyć po złożeniu wniosku, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

  WYKAZ DOKUMENTÓW

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

  1) plan obiektu (terenu) na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa powinien mieć postać graficzną i zawierać:
  a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
  dróg ewakuacji i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do celów
  przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych,
  rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów

  2) program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy;

  3) instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego
  zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

  4) terminarz imprezy masowej.
  Terminarz imprezy masowej dotyczy przypadku imprez masowych organizowanych
  cyklicznie lub rozgrywanych meczów piłki nożnej.

  5) informacja o liczbie miejsc na imprezie masowej zawierającą:
  a) liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej (art. 3 ustawy)
  b) liczbę miejsc stojących – jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej
  miejsca stojące.

  6) informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  7) informacja o organizacji służby porządkowej oraz służby informacyjnej obejmująca:
  a) liczbę osób danej służby i jej oznakowanie,
  b) organizację służby,
  c) wyposażenie służby,
  d) sposób rozmieszczenia służby

  8) dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer PESEL – o ile został nadany,
  c) numer telefonu kontaktowego
  d) numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw
  bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego
  ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

  9) informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie
  masowej.
  Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

  10) informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
  Sposób utrwalenia przebiegu imprezy masowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw
  Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania
  przebiegu imprezy masowej.

  Burmistrz przed wydaniem zezwolenia może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
  1) kopi aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  2) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeniowej o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dotyczy imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny),
  3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

  Organizator imprezy masowej winien posiadać zgodę właściciela /zarządcy obiektu, na terenie którego planowana jest impreza masowa.  OPŁATA

  Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 82,00 PLN*

  Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
  Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:
  a) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku
  b) w kasie Urzędu Miejskiego w Olecku
  c) na poczcie, przelewem bankowym
  Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

  NUMER KONTA PKO BP S.A. 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Burmistrz nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej, w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

  W przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów określonych w ustawie, Burmistrz odmawia wydania zezwolenia.

  ŚRODKI ODWOŁAWCZE

  Odwołanie od decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.


  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko
  sekretariat urzędu - pokój nr 12


  Podstawa Prawna:
  1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


  * Nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy

  Druk wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej


  Data wprowadzenia: 2003-09-22 1725
  Data upublicznienia: 2003-09-22
  Art. czytany: 65885 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Józef Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet