ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Zamówienia publiczne
 • Dostawy
 • Dostawa, instalacja oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „e-Gmina Olecko”

  Polska-Olecko: Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)

  2018/S 100-229752

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Dostawy
  Dyrektywa 2004/18/WE

  Sekcja I: Instytucja zamawiająca
  I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

  Gmina Olecko
  pl. Wolności 3
  Punkt kontaktowy: 19-400 Olecko, pl. Wolności 3
  19-400 Olecko
  Polska
  Tel.: +48 875202168
  E-mail: [email protected]
  Faks: +48 875202558

  Adresy internetowe:

  Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.olecko.pl

  Dostęp elektroniczny do informacji: http://umolecko.bip.doc.pl/

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

  Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
  I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
  Organ władzy regionalnej lub lokalnej
  I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
  Ogólne usługi publiczne
  I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
  Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

  Sekcja II: Przedmiot zamówienia
  II.1)Opis
  II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
  Dostawa, instalacja oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „e-Gmina Olecko”
  II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
  Dostawy
  Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Urząd Miejski w Olecku
  Kod NUTS
  II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
  II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
  II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego dla realizacji celów określonych w dokumentacji projektu „e-Gmina Olecko” wraz z infrastrukturą informatyczną:.
  1) dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i komputerowego, a także oprogramowania biurowego w zakresie:
  a) przełącznik LAN 48-portowy – 2 sztuki,
  b) przełącznik LAN 48-portowy PoE+ – 1 sztuka,
  c) przełącznik LAN 24-portowy PoE+ – 1 sztuka,
  d) system analizy ruchu sieciowego – 1 sztuka,
  e) serwer – 2 sztuki pracujące w trybie HA,
  f) serwerowy system operacyjny – 1 komplet,
  g) macierz dyskowa – 1 sztuka,
  h) przełącznik Fibre Channel – 1 sztuka,
  i) stacjonarny zestaw komputerowy – 33 sztuki,
  j) pakiet oprogramowania biurowego – 33 sztuki,
  k) skaner – 1 sztuka,
  l) rozbudowa istniejącego UPS o dodatkowe moduły bateryjne – 2 sztuki,
  m) system obejmujący serwer telekomunikacyjny z rejestratorem rozmów – 1 komplet,
  2) dostawa, instalacja zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do uruchomienia nowych usług elektronicznych, obejmującego:
  a) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie podatków lokalnych,
  b) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami,
  c) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opat lokalnych,
  d) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji,
  e) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie możliwość składania elektronicznych formularzy oraz obsługa dokumentów i spraw.
  f) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą,
  g) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta,
  h) Moduł do analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
  i) Rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych - systemy płacowo–kadrowe,
  j) Portal lnteresanta,
  k) Repozytorium Dokumentów,
  3) wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu.
  II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  48613000, 48612000, 48517000, 48442000, 48600000, 48422000, 48900000, 72246000, 72268000, 72265000, 72263000, 72262000, 72261000, 79212200, 80511000, 30200000, 48822000, 30213300, 48000000, 31122000
  II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
  II.1.8)Części
  To zamówienie podzielone jest na części: nie
  II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
  1) dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i komputerowego, a także oprogramowania biurowego w zakresie:
  a) przełącznik LAN 48-portowy – 2 sztuki,
  b) przełącznik LAN 48-portowy PoE+ – 1 sztuka,
  c) przełącznik LAN 24-portowy PoE+ – 1 sztuka,
  d) system analizy ruchu sieciowego – 1 sztuka,
  e) serwer – 2 sztuki pracujące w trybie HA,
  f) serwerowy system operacyjny – 1 komplet,
  g) macierz dyskowa – 1 sztuka,
  h) przełącznik Fibre Channel – 1 sztuka,
  i) stacjonarny zestaw komputerowy – 33 sztuki,
  j) pakiet oprogramowania biurowego – 33 sztuki,
  k) skaner – 1 sztuka,
  l) rozbudowa istniejącego UPS o dodatkowe moduły bateryjne – 2 sztuki,
  m) system obejmujący serwer telekomunikacyjny z rejestratorem rozmów – 1 komplet,
  2) dostawa, instalacja zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do uruchomienia nowych usług elektronicznych, obejmującego:
  a) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie podatków lokalnych,
  b) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami,
  c) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opat lokalnych,
  d) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji,
  e) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie możliwość składania elektronicznych formularzy oraz obsługa dokumentów i spraw.
  f) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą,
  g) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta,
  h) Moduł do analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
  i) Rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych - systemy płacowo–kadrowe,
  j) Portal lnteresanta,
  k) Repozytorium Dokumentów,
  3) wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu
  II.2.2)Informacje o opcjach
  Opcje: nie
  II.2.3)Informacje o wznowieniach
  Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
  II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
  Rozpoczęcie 5.7.2018. Zakończenie 9.11.2018

  Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
  III.1)Warunki dotyczące zamówienia
  III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
  III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
  III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
  III.1.4)Inne szczególne warunki
  Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
  III.2)Warunki udziału
  III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
  III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
  III.2.3)Kwalifikacje techniczne
  Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
  Wykonawca wykaże, że posiada udokumentowane doświadczenia z wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej:
  a) dwóch wdrożeń e-Usług publicznych o wartości min. 800 000,00 PLN brutto każda, w tym jednej usługi dotyczącej wdrożenia portalu informacyjno–płatniczego wraz z możliwością:
  • autoryzacji klientów/użytkowników przez platformę ePUAP lub inną platformę regionalną,
  • udostępniania klientowi danych dotyczących jego zobowiązań,
  • dokonania przez klienta płatności on–line wskazanych zobowiązań z wykorzystaniem płatności elektronicznych,
  b) jednej dostawy systemu informatycznego obejmującego swoim zakresem dostawę i uruchomienie urządzeń sieciowych i serwerów o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto,
  c) jednej dostawy zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz wdrożeniem systemu zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz szkoleń użytkowników o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każde z zamówień.
  III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
  III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
  III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
  III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

  Sekcja IV: Procedura
  IV.1)Rodzaj procedury
  IV.1.1)Rodzaj procedury
  Otwarta
  IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
  IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
  IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
  IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

  Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

  1. Cena. Waga 60

  2. Parametry techniczne platformy bazodanowej. Waga 20

  3. Okres gwarancji i wsparcia serwisowego. Waga 10

  4. Czas reakcji serwisu na awarię. Waga 5

  5. Czas reakcji serwisu na usterkę. Waga 5

  IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
  Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  IV.3)Informacje administracyjne
  IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
  ORN.271.2.2018
  IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
  nie
  IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
  Dokumenty odpłatne: nie
  IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  4.7.2018 - 09:00
  IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
  IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  polski.
  IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
  w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
  IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
  Data: 4.7.2018 - 09:10

  Miejscowość:

  Urząd Miejski w Olecku, pl. Wolności 3, 19-400 Olecko

  Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

  Sekcja VI: Informacje uzupełniające
  VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
  VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
  VI.3)Informacje dodatkowe
  VI.4)Procedury odwoławcze
  VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17
  02-676 Warszawa
  Polska
  E-mail: [email protected]
  Tel.: +48 22458701
  Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
  Faks: +48 224587800

  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17
  02-676 Warszawa
  Polska
  E-mail: [email protected]
  Tel.: +48 22458701
  Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
  Faks: +48 224587800
  VI.4.2)Składanie odwołań
  VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17
  02-676 Warszawa
  Polska
  E-mail: [email protected]
  Tel.: +48 22458701
  Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
  Faks: +48 224587800
  VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
  24.5.2018


  Data wprowadzenia: 2018-05-29 1257
  Data upublicznienia: 2018-05-29
  Art. czytany: 2560 razy

  » Informacja o przekazaniu zmiany treści Ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE - rozmiar: 78777 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Informacja z otwarcia ofert 7.2018 - rozmiar: 283972 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 10889308 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie treści SIWZ - rozmiar: 1186670 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wyjaśnienie treści SIWZ-2 - rozmiar: 1066283 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 - Oświadczenie o przekazaniu zasobów - rozmiar: 54438 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 - Formularz oferty - rozmiar: 85871 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 - Formularz techniczny - rozmiar: 372734 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3- Wzór JEDZ - rozmiar: 185856 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 - Opis badania próbki - rozmiar: 92934 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5a - OPZ - rozmiar: 232069 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5b - OPZ - rozmiar: 494730 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 - Projekt umowy - rozmiar: 245394 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw - rozmiar: 57740 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 - Grupa kapitałowa - rozmiar: 58183 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku wydania wyroku - rozmiar: 60694 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hubert Dąbrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet