Dostawa, instalacja oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „e-Gmina Olecko”

2018-05-29 1257
Art. czytany: 2632 razy

Polska-Olecko: Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)

2018/S 100-229752

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Olecko
pl. Wolności 3
Punkt kontaktowy: 19-400 Olecko, pl. Wolności 3
19-400 Olecko
Polska
Tel.: +48 875202168
E-mail: [email protected]
Faks: +48 875202558

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.olecko.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://umolecko.bip.doc.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa, instalacja oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „e-Gmina Olecko”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Urząd Miejski w Olecku
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego dla realizacji celów określonych w dokumentacji projektu „e-Gmina Olecko” wraz z infrastrukturą informatyczną:.
1) dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i komputerowego, a także oprogramowania biurowego w zakresie:
a) przełącznik LAN 48-portowy – 2 sztuki,
b) przełącznik LAN 48-portowy PoE+ – 1 sztuka,
c) przełącznik LAN 24-portowy PoE+ – 1 sztuka,
d) system analizy ruchu sieciowego – 1 sztuka,
e) serwer – 2 sztuki pracujące w trybie HA,
f) serwerowy system operacyjny – 1 komplet,
g) macierz dyskowa – 1 sztuka,
h) przełącznik Fibre Channel – 1 sztuka,
i) stacjonarny zestaw komputerowy – 33 sztuki,
j) pakiet oprogramowania biurowego – 33 sztuki,
k) skaner – 1 sztuka,
l) rozbudowa istniejącego UPS o dodatkowe moduły bateryjne – 2 sztuki,
m) system obejmujący serwer telekomunikacyjny z rejestratorem rozmów – 1 komplet,
2) dostawa, instalacja zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do uruchomienia nowych usług elektronicznych, obejmującego:
a) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie podatków lokalnych,
b) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami,
c) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opat lokalnych,
d) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji,
e) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie możliwość składania elektronicznych formularzy oraz obsługa dokumentów i spraw.
f) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą,
g) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta,
h) Moduł do analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
i) Rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych - systemy płacowo–kadrowe,
j) Portal lnteresanta,
k) Repozytorium Dokumentów,
3) wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48613000, 48612000, 48517000, 48442000, 48600000, 48422000, 48900000, 72246000, 72268000, 72265000, 72263000, 72262000, 72261000, 79212200, 80511000, 30200000, 48822000, 30213300, 48000000, 31122000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1) dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i komputerowego, a także oprogramowania biurowego w zakresie:
a) przełącznik LAN 48-portowy – 2 sztuki,
b) przełącznik LAN 48-portowy PoE+ – 1 sztuka,
c) przełącznik LAN 24-portowy PoE+ – 1 sztuka,
d) system analizy ruchu sieciowego – 1 sztuka,
e) serwer – 2 sztuki pracujące w trybie HA,
f) serwerowy system operacyjny – 1 komplet,
g) macierz dyskowa – 1 sztuka,
h) przełącznik Fibre Channel – 1 sztuka,
i) stacjonarny zestaw komputerowy – 33 sztuki,
j) pakiet oprogramowania biurowego – 33 sztuki,
k) skaner – 1 sztuka,
l) rozbudowa istniejącego UPS o dodatkowe moduły bateryjne – 2 sztuki,
m) system obejmujący serwer telekomunikacyjny z rejestratorem rozmów – 1 komplet,
2) dostawa, instalacja zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do uruchomienia nowych usług elektronicznych, obejmującego:
a) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie podatków lokalnych,
b) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami,
c) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opat lokalnych,
d) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji,
e) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie możliwość składania elektronicznych formularzy oraz obsługa dokumentów i spraw.
f) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą,
g) Moduł udostępnienia eUsług w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta,
h) Moduł do analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych,
i) Rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych - systemy płacowo–kadrowe,
j) Portal lnteresanta,
k) Repozytorium Dokumentów,
3) wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 5.7.2018. Zakończenie 9.11.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca wykaże, że posiada udokumentowane doświadczenia z wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej:
a) dwóch wdrożeń e-Usług publicznych o wartości min. 800 000,00 PLN brutto każda, w tym jednej usługi dotyczącej wdrożenia portalu informacyjno–płatniczego wraz z możliwością:
• autoryzacji klientów/użytkowników przez platformę ePUAP lub inną platformę regionalną,
• udostępniania klientowi danych dotyczących jego zobowiązań,
• dokonania przez klienta płatności on–line wskazanych zobowiązań z wykorzystaniem płatności elektronicznych,
b) jednej dostawy systemu informatycznego obejmującego swoim zakresem dostawę i uruchomienie urządzeń sieciowych i serwerów o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto,
c) jednej dostawy zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz wdrożeniem systemu zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz szkoleń użytkowników o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każde z zamówień.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Parametry techniczne platformy bazodanowej. Waga 20

3. Okres gwarancji i wsparcia serwisowego. Waga 10

4. Czas reakcji serwisu na awarię. Waga 5

5. Czas reakcji serwisu na usterkę. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ORN.271.2.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.7.2018 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.7.2018 - 09:10

Miejscowość:

Urząd Miejski w Olecku, pl. Wolności 3, 19-400 Olecko

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 22458701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 22458701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 22458701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.5.2018