A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Statut Osiedla Siejnik w Olecku
» Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
» P r o t o k ó ł Nr BRM.0012.1.8.2020 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 22 września 2020 roku.
» Decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu Fiat Punto
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Konkursy
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
  W OLECKU OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  ZASTĘPCA DYREKTORA W MOSIR
  UL. PARK 1, 19-400 OLECKO
  Olecko, 22.09.2020.

  Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
  I. Wymagania niezbędne dla kandydata:
  1. obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby zgodnie z art. 11, ust 2 i 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. o pracownikach samorządowych (poz. 1260 z późn. zm.),
  2. posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
  3. posiada co najmniej 3-letni staż pracy, lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekarana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  II. Wymagania dodatkowe kandydata:
  1. wykształcenie wyższe o kierunkach prawo lub administracja, marketing i zarządzanie, studia menedżera sportu lub inne o podobnym charakterze,
  2. kursy i szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania w administracji, kurs menedżera sportu, kurs z zamówień publicznych, prawa pracy i inne o podobnych charakterze,
  3. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel, Grafika),
  4. umiejętność pisania projektów unijnych (mile widziane doświadczenie),
  5. znajomość Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Prawa zamówień publicznych, Ustawa o sporcie, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy o finansach publicznych,
  6. umiejętności marketingowo – promocyjne, prowadzenie negocjacji,
  7. dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność, staranność, odpowiedzialność za powierzone i realizowane zadania, systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność,
  8. znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (preferowane angielski, niemiecki, rosyjski),
  9. łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz dobrej współpracy z kontrahentami,
  10. wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
  11. kreatywność, samodzielność podczas rozwiązywania problemów,
  12. umiejętność interpretowania aktów prawnych wykorzystywanych w pracy na w/w stanowisku,
  13. dobra organizacja prac, dokładność, odporność na stres, umiejętność szybkiego reagowania i radzenia w trudnych sytuacjach.

  III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. życiorys (CV) z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat wykształcenia,
  2. pisemna koncepcja rozwoju i funkcjonowania Ośrodka wg kandydata,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego),
  5. kopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności,
  6. podpisane oświadczenia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o naborze,
  7. oświadczenie – klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o naborze,
  8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o naborze,
  9. opinie, rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.
  Dokumenty wytworzone na potrzeby naboru składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.

  VI. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku, m.in.:
  1. marketing – promocja Ośrodka zewnętrzna i wewnętrzna,
  - podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby osób korzystających z oferty Ośrodka,
  - dbanie o wystrój obiektów wewnątrz i na zewnątrz,
  2. koordynowanie spraw administracyjnych, technicznych, inwestycyjnych,
  zaopatrzeniowych, remontowych, bhp, ppoż,
  3. nadzór nad organizacją i realizacją zadań w zakresie:
  - imprez sportowo-rekreacyjnych i innych,
  - zajęć indywidualnych i grupowych,
  - obsługa klienta indywidualnego i grup zorganizowanych (sprzedaż różnego rodzaju usług),
  - szkoleń i instruktarzy dla podległych pracowników,
  - współpraca ze szkołami – wykorzystywanie obiektów na zajęcia wychowania fizycznego,
  - opracowanie oraz wdrażanie nowych form działalności (np. fitness, siłownia) w celu zwiększenia liczby klientów,
  - sporządzanie i podpisywanie umów wynajmu i korzystanie z obiektów MOSiR,
  - sporządzanie regulaminów obiektów i instrukcji korzystania z obiektów MOSiR,
  - opracowanie bieżących informacji dla użytkowników obiektów,
  - prowadzenie kroniki i archiwum ,
  - nadzór nad sporządzaniem harmonogramów zajęć sportowych na wszystkich obiektach Ośrodka,
  - nadzór nad sporządzeniem kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i innych oraz jego realizacja,
  - inicjowanie imprez rekreacyjnych o charakterze masowym i ogólnodostępnym,
  4. pisanie projektów,
  5. składanie zamówień na materiały potrzebne do funkcjonowania Ośrodka,
  6. nadzór i monitorowanie programu sprzedażowego, zgłaszanie do serwisanta zmian cen, nowych usług i usterek,
  7. organizacja wypoczynku podczas zimowiska oraz półkolonii dzieci i młodzieży,
  8. sporządzanie Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy MOSiR, monitorowanie i wprowadzanie zmian.
  9. tworzenie warunków do pełnego bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiektach Ośrodka,
  10. współudział w wykonywaniu planu rzeczowo-finansowego Ośrodka,
  11. wykonywanie zadań Dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej kompetencji Dyrektora.

  V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce pracy – praca w budynku MOSiR. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.
  Stanowisko pracy – związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i na zewnątrz. Stały kontakt z kontrahentami, dyrektorami szkół, innymi organizacjami oraz instytucjami pozarządowymi, wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, szkoleniami. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zmienne tempo pracy. Praca wymagająca sprawności fizycznej, odporności na stres.

  VI. Sposób i termin składania dokumentów:
  1. ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku” w terminie do dnia 10 października 2020r. do godziny 15.00. w sekretariacie (hala Lega) pokój A1/2 , 1 piętro ul. Park 1, 19-400 Olecko lub pocztą na adres MOSiR Olecko (liczy się data wpływu do MOSiR).
  2. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
  3. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zwrócone pocztą.

  VII. Pozostałe informacje:
  1. Brak własnoręcznego podpisu na wymaganych dokumentach, będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
  2. Złożone dokumenty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu,
  3. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie),
  4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie
  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR w Olecku oraz na
  tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR,
  5. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół,
  6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z tym że pierwsza umowa będzie zawarta na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.

  Uwaga: zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


  Data wprowadzenia: 2020-09-22 1036
  Data upublicznienia: 2020-09-22
  Art. czytany: 278 razy

  » klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatow do pracyZał. Nr 2-skonwertowany - rozmiar: 161273 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Konkurs-zastępca - rozmiar: 431195 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Kwestionariusz_Zał nr 3-skonwertowany - rozmiar: 122577 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OSWIADCZENIA-DO-NABORU - rozmiar: 712674 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Kamiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet