A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienie treści SIWZ - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.
» Przetarg nieograniczony na: Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”
» Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olecko w roku szkolnym 2020/2021
» Wniosek o zaświadczenie o ostateczności decyzji
» Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp/ studium
 • Zamówienia publiczne
 • Roboty budowlane
 • Wyjaśnienie treści SIWZ „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”

  Wyjaśnienie treści SIWZ „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”

  Olecko, 14.11.2019 r.

  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargi nieograniczonego dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w gminie Olecko na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”.

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

  Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane dnia 6 i 8 listopada 2019 r. do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielamy wyjaśnień:

  Pytanie 28. Zamawiający w wyjaśnieniu treści SIWZ w odpowiedzi na pytanie 18: „Dokumentacja przetargowa nie wskazuje konkretnych produktów, tylko opisuje funkcjonalności urządzeń(…)” oraz w odpowiedzi na pytanie 13: Z Załącznika nr 4 Opis Przedmiotu Zamówienia usuwa się następujące zapisy:
  „Schemat działania systemu został pokazany na załączonym poniżej rysunku” oraz rysunek odpowiadający temu zapisowi. A także „Komunikacja w układzie gwiazdowym. Nie dopuszcza się układów kratowych zwanych także mesh ani komunikacji typu oprawa do oprawy”. W zamyśle mają dopuścić inne systemy niż tylko te działające w układzie gwiazdowym.
  Natomiast wymóg OPZ, III Parametry SYSTEMU, podpunkt: Punkty zbiorcze, radiostacje bazowe muszą komunikować się z centralnym serwerem za pomocą komunikacji 3G, LTE lub Ethernet, nie dopuszczalna jest komunikacja za pomocą sieci Wi-Fi. SYSTEM w skali miasta całego Miasta i Gminy Olecko ma posiadać nie więcej niż 10 punktów komunikacji SYSTEMU z centralnym serwerem.
  Nadal jednoznacznie wskazuje na układ gwiazdowy. Określanie maksymalnej ilości punktów komunikacji systemu z centralnym serwerem może negatywnie wpłynąć na jakość działania systemu (nawet przy zastosowaniu układu gwiazdowego). Optymalna ilość może zostać wyznaczona dopiero po przeanalizowaniu konkretnych lokalizacji wszystkich opraw wyposażonych w kontrolery i zależy od wielu czynników (ukształtowanie terenu, zabudowania, odległości itp.). Ponieważ odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie Systemu i realizację funkcjonalności wymaganych w OPZ, spoczywa na Wykonawcy, również dobór odpowiedniej ilości urządzeń powinno być w gestii Wykonawcy.
  W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z OPZ zapisu: „SYSTEM w skali miasta całego Miasta i Gminy Olecko ma posiadać nie więcej niż 10 punktów komunikacji SYSTEMU z centralnym serwerem”.

  Odpowiedź: na podstawie art. 38 ust. 1a pzp zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

  Pytanie 29. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymaga, aby: ”Stacje bazowe muszą być wyposażone w co najmniej dwa gniazda na karty SIM komunikacji GSM.”
  Zapis ten wskazuje na konkretne rozwiązanie i skrajnie ogranicza konkurencje a stosując dedykowane karty SIM M2M, praktycznie wykluczamy możliwość awarii tego komponentu. W związku z czym wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

  Odpowiedź: na podstawie art. 38 ust. 1a pzp zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

  Pytanie 30. Zamawiający w PFU w punkcie 1.1 oraz punkcie 1.2. l. zamieścił zapis:
  'W przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych) należy uzyskać wszystkie parametry oświetleniowe (Luminancja L, Równomierność U0, Równomierność U1, Przyrost wartości progowej kontrastu TI, Średnie natężenie oświetlenia Em, Minimalne natężenie oświetlenia Emin) nie gorsze niż te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczególnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie może być większy od mocy całkowitej opraw użytych w projekcie referencyjnym. W celu weryfikacji przez Zamawiającego w przypadku użycia opraw równoważnych, do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujące spełnienie wymagań klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Obliczenia muszą być wykonane dla identycznych założeń przyjętych dla bazowych obliczeń fotometrycznych (klasa oświetlenia, geometria drogi, położenie środka optycznego oprawy, MF, rodzaj nawierzchni, itp.). Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry. Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzić, że użyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczególnych rozsyłów pochodzą od proponowanych typów opraw;'.
  W związku realizacją inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj prosimy o potwierdzenie, że obliczenia fotometryczne (będące częścią dokumentacji projektowej) będę musiały być opracowywane na etapie realizacji, natomiast na etapie składania ofert Zamawiający nie będzie wymagał obliczeń fotometrycznych.

  Odpowiedź: Obliczenia fotometryczne nie są wymagane na etapie składania ofert.

  Pytanie 31. Czy Zamawiający jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej na wykonanie oddzielnego obwodu zasilania z SO Sembrzyckiego na ul. Kopernika, Letnią i Armii Krajowej?

  Odpowiedź: Nie.

  Pytanie 32. W Rozdziale 4 pkt 1. Wykaz istniejących obiektów Zamawiający podaje: Projekt obejmuje wykonanie wymiany elementów oświetlenia drogowego wyszczególnionych w projekcie na istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Gołdap. Prosimy o potwierdzenie, że jest to błąd i poprawnym zapisem jest: na terenie Gminy Olecko.

  Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis na: „na terenie Gminy Olecko”.

  Pytanie 33. Zamawiający w PFU w Rozdziale 3 Wymagania odnośnie warunków wykonania i odbioru robót odpowiadających zawartości Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, podaje, że w ramach wykonywania przebudowy oświetlenia: 3. W liniach kablowych należy wymienić przewód YDY 3x2,5 od tabliczki słupowej do oprawy. Następnie w tym samym rozdziale w opisie Przewód kabelkowy podano: Należy stosować przewód YDYp 2x2,5mm2 750V.
  Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić przewód YDY 2x2,5 zachowując tym samym II klasę izolacji.

  Odpowiedź: należy zastosować przewód YDY 3x2,5 mm2

  Data wprowadzenia: 2019-11-15 1451
  Data upublicznienia: 2019-11-15
  Art. czytany: 475 razy

  » Odpowiedzi - rozmiar: 1085718 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Gajewski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet