ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Zamówienia publiczne
 • Emisja obligacji
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY OLECKO

  FN.3060.6.2018 Olecko, dnia 9 listopada 2018 r.


  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
  GMINY OLECKO

  1. Organizator
  Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko
  Tel. 87 520 21 68, fax 87 520 25 58

  2. Termin i miejsce składania ofert
  Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 15:00 osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Olecku, Pl. Wolności 3, 19 – 400 Olecko (pokój nr 12).
  Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Olecku.
  Wszystkie oferty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”.
  Osoby do kontaktu :
  Bożena Kozielska - tel. 87 520 30 35, e-mail: [email protected]
  Agata Jeglińska - tel. 87 307 03 88, e-mail: [email protected]

  3. Warunki składania ofert
  Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie stosuje się przepisów ustawy pzp.
  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.
  Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

  4. Informacje o emisji obligacji
  W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 5.650.000 zł z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Gmina Olecko ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.
  Zgodnie z Uchwałą Nr ORN.0007.91.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, Burmistrz Olecka, działając w imieniu Gminy Olecko, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Olecko na kwotę 5.650.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
  Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  Obligacje zostaną wyemitowane do 30 grudnia 2018 roku w 9 seriach:
  a) seria E18: obligacje 1-roczne o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
  b) seria F18: obligacje 1-roczne o wartości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
  c) seria G18: obligacje 1-roczne o wartości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
  d) seria H18: obligacje 1-roczne o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
  e) seria I18: obligacje 1-roczne o wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
  f) seria J18: obligacje 1-roczne o wartości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
  g) seria K18: obligacje 1-roczne o wartości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
  h) seria L18: obligacje 1-roczne o wartości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
  i) seria M18: obligacje 1-roczne o wartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Wykup obligacji nastąpi w terminie:
  - wszystkie serie obligacji: E18, F18, G18, H18, I18, J18, K18, L18 i M18 w 2019 roku.
  Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji. W przypadku wystąpienia w ofercie innych dodatkowych kosztów (np. wcześniejszy wykup po odpowiedniej rekompensacie na rzecz obligatariuszy z tytułu niezrealizowanego dochodu odsetkowego), oferta zostanie odrzucona i nie będzie oceniana.
  Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.
  Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
  Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
  Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie do wykupu.
  Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 8 listopada 2018 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
  Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
  Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzające uprawnienia i realizację przez Oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.
  Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.
  Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.
  Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.
  Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.
  Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.
  Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.

  5. Informacje dodatkowe
  W Uchwale Nr ORN.0007.90.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok, w załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku oraz w załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zawarto informacje o zadaniach inwestycyjnych, których źródłem finansowania będą środki z emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z obowiązkiem spłaty długu (wykupu obligacji) po otrzymaniu dotacji. Kwota 5.650.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  a) Projekt „e-Gmina” w rozdz. 75023 – kwota 1.457.000,00 zł,
  b) Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku w rozdz. 80101 – kwota 142.000,00 zł,
  c) Ochrona bioróżnorodności fauny i flory w rozdz. 90001 – kwota 778.000,00 zł,
  d) Przebudowa targowiska miejskiego w rozdz. 90095 – kwota 983.000,00 zł,
  e) Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku w rozdz. 92195 – kwota 2.290.000,00 zł.

  Na wszystkie wymienione inwestycje Gmina Olecko posiada podpisane umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania wynikająca z umów na powyższe inwestycje to 7.661.546,12 zł.
  Na wymienione zadania zawarte są umowy z Wykonawcą robót z terminem wykonania w 2018 roku.
  Na rachunkach bankowych Gminy Olecko nie ciążą zajęcia egzekucyjne. Gmina Olecko nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
  W Gminie Olecko nie był prowadzony program postępowania naprawczego. Nie były podejmowane uchwały o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.
  Gmina Olecko nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.
  Szpitale i SPZOZ nie są powiązane podmiotowo z Gminą Olecko.
  W załączeniu:
  1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
  2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
  3. Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. i 30 września 2018 r.
  4. Opinia RIO o możliwości wykupu przez Gminę Olecko wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 5.650.000 zł – zostanie zamieszczona na stronie BIP pod ogłoszonym postępowaniem niezwłocznie po otrzymaniu.
  5. Uchwała Nr ORN.0007.91.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
  6. Uchwała Nr ORN.0007.90.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok,
  7. Uchwała Nr ORN.0007.89.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018 – 2028
  8. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego: www.umolecko.bip.doc.pl w zakładce Budżet i finanse (podatki)/Sprawozdania z wykonania budżetu gminy.


  Data wprowadzenia: 2018-11-09 1317
  Data upublicznienia: 2018-11-09
  Art. czytany: 2442 razy

  » 1 - Zaproszenie do składania ofert - rozmiar: 1754422 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 2 - Załącznik nr 1 - Oferta — prefinansowanie - rozmiar: 14755 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 3 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie — prefinansowanie - rozmiar: 13769 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 4 - Zestawienie zobowiązań - rozmiar: 270109 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 5 - Uchwała Nr ORN.0007.89.2018 Rady Miejskiej w Olecku - rozmiar: 5614434 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 6 - Uchwała Nr ORN.0007.90.2018 Rady Miejskiej w Olecku - rozmiar: 2108731 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 7 - Uchwała Nr ORN.0007.91.2018 Rady Miejskiej w Olecku - rozmiar: 569434 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » 8 - Opinia RIO o możliwości wykupu przez Gminę Olecko zamierzonych do wyemitowania obligacji - rozmiar: 705538 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  Rejestr zmian:
  2018-11-29
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak

  2018-11-13
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  3. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Wojciech Wiktorzak

  2018-11-09
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  6. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  12. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  15. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Wiktorzak
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet