A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku » Regulamin organizacyjny WTZ
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Raporty o stanie gminy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy
» OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA
» Karta informacyjna przedsięwzięcia z załącznikami
» Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. promocji
Ilość wiadomości z działu 'Regulamin organizacyjny WTZ': 1
Regulamin organizacyjny WTZ

Regulamin organizacyjny WTZ

Załącznik Nr 1
do zarządzenia wewnętrznego
Nr ORN.0050.91.2011
Burmistrza Olecko
z dnia5 maja 2011 r.
Regulamin organizacyjny
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku, zwany dalej 'WTZ”, działa
w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tj Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
z późn. zm.)
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.);
4) uchwały Nr XL VI/364/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2006
w sprawie nadania statutu Warsztatom Terapii Zajęciowej w Olecku;
5) niniejszego regulaminu organizacyjnego WTZ.
§ 2. 1. Gmina Olecko jest organizatorem WTZ.
2. WTZ jest jednostką organizacyjną Gminy Olecko.
§ 3. 1. Siedzibą WTZ jest miasto Olecko.
2. Obszar działania WTZ obejmuje powiat olecki.
Rozdział II
Cele i zadania WTZ
§ 4. 1. WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką,
stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
2. Realizacja przez WTZ celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy
zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej,
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych
umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu
zawodowym albo podjęcie pracy.
§ 5. 1. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności,
niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
2. Realizacja przez WTZ zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się poprzez:
1) ogólne usprawnianie;
2) rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz
zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez
rozwój umiejętności planowania i niezbędnych w niezależnym życiu, a także
poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
4) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
5) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych,
umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej
pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
§ 6. Zadania WTZ obejmują w szczególności:
1) stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego
uczestnika;
2) wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich
zintegrowanego funkcjonowania;
3) terapię psychologiczną;
4) terapię logopedyczną;
5) rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze,
zaradności osobistej i umiejętności współpracy i pełnienia różnych ról
społecznych również w warunkach integracji;
6) rozwijanie umiejętności wykonywania różnych czynności wynikających z form
terapii zajęciowej;
7) tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania w zakresie ekspresji
twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie;
8) usprawnianie ruchowe;
9) opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności,
w szczególności: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny,
spożywanie pokarmów, ubieranie, rozbieranie, ochronę przed
niebezpieczeństwem, transport w miarę potrzeb i możliwości;
10) działania ułatwiające włączanie osób z upośledzeniem umysłowym,
indywidualnie i grupowo w życie środowiska lokalnego;
11) wspieranie psychiczne oraz poradnictwo życiowe dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin;
12) współpraca z różnymi służbami spoza WTZ i przyczynianie się do tworzenia dla
nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia w otwartym środowisku;
13) określanie potrzeb życiowych uczestników WTZ i przyczynianie się do tworzenia
dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia, w otwartym
środowisku;
14) popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób
niepełnosprawnych, m.in. przez organizowanie 'otwartych drzwi”, wystaw,
kiermaszów, prezentacji, uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności,
w imprezach zewnętrznych, delegowanie uczestników do kontaktów z władzami
itd.
Rozdział III
Prawa i obowiązki uczestnika WTZ
§ 7. 1. WTZ przyjmuje zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w terapii
zajęciowej na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. Przyjęcie uczestnika do WTZ odbywa się w miarę posiadania wolnych miejsc.
3. Rada Programowa WTZ wnioskuje do podmiotu prowadzącego o
zakwalifikowanie kandydata na uczestnika WTZ.
4. Przyjęcie uczestnika do WTZ następuje po uzyskaniu zgody przez podmiot
prowadzący Warsztat.
5. Decyzję o skreśleniu uczestnika WTZ podejmuje Rada Programowa WTZ.
§ 8. 1. Uczestnik WTZ ma prawo do:
1) podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby;
2) poszanowania godności osobistej przez innych uczestników i pracowników WTZ;
3) pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestniczeniem
w zajęciach;
4) wyrażania swoich opinii i emocji we wszystkich formach, które nie są sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego;
5) udziału w pracach związanych z opracowaniem indywidualnego programu
rehabilitacji i terapii;
6) pomocy pracowników WTZ w realizacji programu rehabilitacji w procesie terapii;
7) przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych
sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa;
8) uczestniczenia we wszystkich organizowanych przez WTZ zajęciach
dodatkowych;
9) odwoływania się od decyzji rady programowej WTZ lub poszczególnych
pracowników WTZ dotyczących jego osoby;
10) miesięcznej przerwy wakacyjnej.
2. Uczestnik WTZ ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonego czasu i porządku zajęć;
2) stosować się do poleceń pracowników WTZ;
3) przestrzegać zasad współżycia społecznego;
4) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach WTZ;
5) przedkładać kierownikowi WTZ pisemne usprawiedliwienie przyczyn swojej
nieobecności na zajęciach.
§ 9. 1. Uczestnik WTZ biorący udział w ramach indywidualnego programu
w tzw. 'treningu ekonomicznym” może otrzymać do swojej dyspozycji środki
finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia.
2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1, oraz ich
przeznaczenie, indywidualnie dla każdego uczestnika, ustala kierownik WTZ
w porozumieniu z Radą Programową WTZ, zgodnie z warunkami określonymi
w regulaminie treningu ekonomicznego.
3. W przypadku gdy uczestnik, w opinii Rady Programowej WTZ, nie jest zdolny do
podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania środków finansowych, o których
mowa w ust. 1, o sposobie wykorzystania tych środków decydują wspólnie
kierownik WTZ, pracownik WTZ dobrze znający uczestnika - w porozumieniu z jego
przedstawicielem ustawowym, a w przypadku nie ustanowienia takiego
przedstawiciela – opiekunem prawnym.
Rozdział IV
Organizacja WTZ
§ 10. 1. Kierownika WTZ zatrudnia i zwalnia Burmistrz Olecka i on wykonuje w
stosunku do niego obowiązki pracodawcy.
2. Kierownik WTZ działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
kieruje działalnością WTZ w szczególności w zakresie odpowiednich warunków
pracy i organizowanych zajęć, planowania rozkładu zajęć w WTZ, przerw
wakacyjnych uczestników WTZ, urlopów pracowników. Reprezentuje WTZ na
zewnątrz i działa w jego imieniu.
§ 11. 1. Pracownikami WTZ są:
1) kierownik WTZ – 1 etat;
2) instruktorzy terapii zajęciowej – 7 etatów;
3) psycholog – ½ etatu;
4) instruktorzy zajęć wspomagających – 3/4 etatu
- muzyczno – teatralne ¼ etatu,
- logopeda – ¼ etatu
- umiejętności społecznych – ¼ etatu ;
5) księgowa - ¾ etatu;
6) kierowca - konserwator – 1 etat;
7) sprzątająca – 1 etat.
2. Prawa i obowiązki pracowników WTZ określa w szczególności regulamin pracy
WTZ oraz inne indywidualne zakresy czynności.
§ 12. 1. Radę Programową WTZ tworzą pracownicy WTZ, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt. 1,2,3,4;
2. Do zakresu działania Rady Programowej WTZ należy w szczególności:
1) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji nowo przyjętego
uczestnika do WTZ powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
od dnia rozpoczęcia zajęć przez Uczestnika;
2) przygotowywanie dla każdego uczestnika WTZ indywidualnego programu;
3) wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnego programu;
4) dokonywanie, z udziałem uczestnika WTZ, nie rzadziej niż raz na pół roku,
oceny indywidualnych efektów rehabilitacji;
5) co najmniej raz w roku Rada Programowa dokonuje okresowej realizacji
indywidualnego programu rehabilitacji oraz nie rzadziej niż co 3 lata,
kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji
uczestnika WTZ i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego
postępów w rehabilitacji, uzasadniających:
a) podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach
pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;
b) potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów
w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów
uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej
w warunkach pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;
c) przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
- pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji,
umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji
zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
- okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
- okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka
wsparcia, o którym mowa w pkt. b.
6) modyfikacja indywidualnego programu w zależności od potrzeb i oceny efektów
rehabilitacji;
7) wskazywanie uczestnikowi WTZ, jego przedstawicielowi ustawowemu,
a w przypadku nie ustanowienia takiego przedstawiciela – opiekunowi
prawnemu,
możliwości i form dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej;
8) wyrażanie opinii odnośnie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych
przez uczestnika WTZ w ramach tzw. 'treningu ekonomicznego”.
§ 13. 1. WTZ jest placówką pobytu dziennego.
2. Czas trwania zajęć w WTZ wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin
tygodniowo, przez 12 miesięcy w roku, w tym miesięczna przerwa urlopowa.
3. Zajęcia w WTZ prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji
i terapii, zwany dalej 'indywidualnym programem”, przygotowanym dla uczestnika
WTZ przez Radę Programową WTZ.
4. Indywidualny program określa:
1) formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności
psychofizycznej uczestnika WTZ;
2) przewidywany zakres terapii;
3) zakres i metody nauki zaradności osobistej;
4) sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich
ćwiczenia;
5) formy rehabilitacji społecznej;
6) formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
7) osoby odpowiedzialne za realizację programu.
5. WTZ zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu.
6. Dowóz uczestników na zajęcia w miarę możliwości zapewnia WTZ własnym
transportem.
§ 14. WTZ jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji przewidzianej
przepisami obowiązującego prawa, obejmującej w szczególności:
1) dokumentację stanowiącą podstawę do zakwalifikowania osoby
niepełnosprawnej do uczestnictwa w WTZ;
2) dokumentację zawierającą informacje o miejscu zamieszkania, stanie
rodzinnym uczestnika WTZ, jego warunkach mieszkaniowych i bytowych;
3) indywidualny program dla każdego uczestnika WTZ;
4) indywidualny zeszyt obserwacji;
5) dziennik zajęć WTZ;
6) dokumentację:
a) współpracy z rodzinami lub opiekunami Uczestnika WTZ w tym:
- daty i czasu trwania kontaktów,
- formy kontaktów
- ocena współpracy;
b) dotyczącej stanu zdrowia uczestników WTZ,
c) zawierającej informacje o przyczynach opuszczenia WTZ przez
uczestnika,
d) przyczyny zaprzestania uczestnictwa w WTZ,
e) działalności rehabilitacyjnej WTZ, w tym w zakresie realizacji indywidualnych
programów.
Rozdział V
Gospodarka finansowa
§ 15. 1. Gospodarka finansowa WTZ opiera się na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.) o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. ( Dz. U. Nr 63 poz.587) w sprawie
szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii
zajęciowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej WTZ jest plan finansowy.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 16. 1. Regulamin organizacyjny WTZ zatwierdza Burmistrz Olecka.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego WTZ są dokonywane w trybie właściwym
dla jego zatwierdzenia.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym WTZ
mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
Sporządził: Marta Romotowska


Data wprowadzenia: 2013-08-27 1010
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6275 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Niewiarowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Aktualności WTZ
Cele i zadania WTZ
Pracownie WTZ
Regulamin organizacyjny WTZ
Statut WTZ
Deklaracja Dostępności
RODO - klauzula informacyjna
Ostat. 10 wiadomości:

» Regulamin organizacyjny WTZ
System BIP Inet