ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organizacje pozarządowe » Program współpracy na 2012r. (arch.)
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
Ilość wiadomości z działu 'Program współpracy na 2012r.': 1
Roczny program współpracy na 2012r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 0007.87.2011

Uchwała Nr 0007.87.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 października 2011r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. , Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458., z 2009r.,Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146 nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 i z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy na 2012 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olecku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Sobczak


Załącznik do
uchwały nr ORN.0007.87.2011
Rady Miejskiej
w Olecku
z dnia 28 października 2011r.


Roczny program współpracy na 2012 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Program współpracy określa ogólne cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Program określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację Gmina Olecko będzie wspierać w 2012r. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań, w specyfikacjach do poszczególnych zadań.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2) organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
3) gminie- należy przez to rozumieć Gminę Olecko,
4) urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Olecku,
5) wydziałach-należy przez to rozumieć wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Olecku,
6) jednostkach- należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Olecko,
7) programie- należy przez to rozumieć roczny program współpracy na 2012 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2
Cele współpracy


1. Celem głównym przyjęcia rocznego programu współpracy jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Olecko a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. W 2012 roku ten cel będzie realizowany w dziedzinach określonych w § 6.
2. Cele szczegółowe współpracy:

1) tworzenie warunków do zwiększania lokalnej aktywności społecznej;
2) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
3) wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego;
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
5) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Olecko.

§ 3
Zasady współpracy

1. Współpraca Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na następujących zasadach:
1) zasada pomocniczości- Gmina Olecko , respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym także należących do sfery zadań publicznych, i w takim zakresie, na zasadach określonych w stosownych aktach prawnych, wspiera ich działalność;
2) zasada niezależności- stosunki pomiędzy Gminą Olecko a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego kształtowane będą z poszanowaniem własnej autonomii i niezależności statutowej; władze samorządowe i organizacje pozarządowe szanują swoją autonomię, zgłaszają wzajemne propozycje i deklarują gotowość wysłuchania propozycji stron;
3) zasada partnerstwa-organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na zasadach i wg trybu wynikającego z odrębnych przepisów i w formach określonych w ustawach uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot działań publicznych, w wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywania zadań publicznych;
4) zasada efektywności- Gmina Olecko, przy zlecaniu zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz wymogów określonych w stosownych ustawach;
5) zasada uczciwej konkurencji i jawności- Gmina Olecko udostępnia współpracującym z nią organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.

§ 4
Przedmiot współpracy

1. Przedmiotem współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określonych ustawami;
2) podwyższanie skuteczności i efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
5) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej gminy.

§ 5
Formy współpracy

1.Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczą m.in.

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) konsultowania z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
4) udzielania przez Burmistrza Olecka honorowego patronatu działaniom lub programom prowadzonym przez organizacje pozarządowe;
5) udzielania rekomendacji stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
6) utrzymaniu przez gminę poddomeny „organizacje pozarządowe” na miejskiej stronie internetowej gdzie zamieszczane są informacje związane z tym sektorem, m.in. o bieżących konkursach na dotacje, formularze, wzory wniosków, informacje na temat działań sektora;
7) udostępnianie przez gminę posiadanych zasobów takich jak lokale na spotkania, szkolenia, konferencje
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
2. Współpraca gminy o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
1) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
3) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom pożytku publicznego jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

§ 6
Priorytety w realizacji zadań publicznych

1.Do priorytetowych zadań Gminy Olecko w 2012r. we współpracy z podmiotami Programu należą:


1) w zakresie ochrony zdrowia :
– organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego z elementami profilaktycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów;
- zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów.
2) w zakresie upowszechniania turystyki- organizacja w Olecku imprez promujących turystykę rodzinną;
3) w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc
w placówkach wsparcia dziennego- świetlice;
4) w zakresie kultury -wspieranie inicjatyw i twórczych przedsięwzięć w dziedzinach artystycznych i kulturalnych, w szczególności poprzez: organizowanie przeglądów, spektakli, plenerów, warsztatów lub innych form systematycznej edukacji;
5) w zakresie sportu - wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez:
- upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczących się
w klasach I-III szkół podstawowych,
- szkolenie sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym udział w rywalizacji sportowej.


2. Burmistrz Olecka na podstawie potrzeb lokalnych może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania, które wymagają realizacji w celu ich zlecenia organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.

3.1. W ramach zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt 4i 5 istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminy Olecko wkładu własnego przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest wymagany.
2. Aplikowanie o środki, o których mowa w ust. 1 następuje w wyniku następującej procedury:
1) złożenie przez podmiot określony w § 1 ust. 3 pkt 2 do Burmistrza Olecka wniosku o uzupełnienie w całości lub części wkładu własnego wraz z ofertą zgodną z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25); dodatkowo określenie przez organizację roli, zadań i rodzaj kosztów proponowanych do pokrycia przez Gminę Olecko, kopię wniosku złożonego do instytucji grantodawczej oraz harmonogram płatności;
2) kierownik merytorycznego wydziału po zapoznaniu się z treścią oferty przedstawia ją wraz z własną opinią zawierającą uzasadnienie Burmistrzowi Olecka;
3) po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Olecka ogłaszany jest konkurs na zadanie określone we wniosku w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 13 ustawy.
3. Burmistrz Olecka decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania promesy, będącej zapewnieniem o zabezpieczeniu środków z budżetu Gminy Olecko na dotację przeznaczoną na sfinansowanie w całości lub w części wkładu własnego do projektu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert w trybie art. 13 ustawy.
4. Umowa o przyznaniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu zostanie podpisana z podmiotem, któremu przyznano promesę, po zaakceptowaniu wniosku grantowego przez zewnętrzną instytucję grantodawczą oraz dostarczeniu do Urzędu Miejskiego w Olecku dowodu uzyskania dotacji (np. umowa,lista rankingowa). Umowa ta zawierać będzie również warunki realizacji zadania obowiązujące w otwartym konkursie ofert.
5. Przyznana dotacja może pokrywać nawet do 100% wymaganego wkładu własnego przez instytucję grantodawczą z uwzględnieniem jednakże wysokości środków przyznanych na ten cel w budżecie Gminy Olecko.
6. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć jeden wniosek na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczący jednego projektu.

§ 7
Okres realizacji programu

Program obowiązuje od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

§ 8
Sposób realizacji programu

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
1) Rada Miejska w Olecku – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej;
2) Burmistrz Olecka – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy;
3) wydziały Urzędu Miejskiego w Olecku, pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz jednostki organizacyjne Gminy Olecko – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:
a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków gminy Olecko;
b) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
d) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami.
4.Podmiotami programu współpracy ze strony organizacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Olecko lub których terenem działania jest Gmina Olecko.
5.Realizację Programu ze strony Urzędu koordynuje wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku.


§ 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy na 2012r. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na 2012r.

§ 10
Sposób oceny realizacji programu

1.Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;
3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazywanych organizacjom przez samorząd gminy;
4) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych w podziale na odbiorców bezpośrednich i pośrednich;
5) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników;
6) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje;
7) wysokość kwot udzielonych dotacji;
8) wielkość wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.

2.Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmą się właściwe merytorycznie wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne.
3.Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne sporządzi Wydział Organizacyjny i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku.
4.Burmistrz, nie później niż do 30 kwietnia 2013r. przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu.
5.Sprawozdanie, o którym mowa w ust 4. zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.
6. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. można zgłaszać w trakcie roku Radzie Miejskiej w Olecku za pośrednictwem Burmistrza Olecka.

§ 11
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wydział Organizacyjny i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku.
2. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1) przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki organizacyjne informacji na temat priorytetów w realizacji działań publicznych na 2012r.;
2) opracowanie projektu Programu przez Wydział Organizacyjny i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku;
3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne;
4) skierowanie projektu Programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ;
5) rozpatrzenie uwag i opinii złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;
6) przedłożenie na Radzie Miejskiej projektu uchwały.
3. Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Olecku Programu zostanie on umieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 12
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Burmistrza w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne organizacje pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert.
2. Komisja działa w składzie pięciu osób.
3. W skład komisji konkursowych, z zastrzeżeniem ust.4 , wchodzą:
a) Przewodniczący-kierownik wydziału merytorycznego urzędu lub kierownik jednostki organizacyjnej Gminy
b) Z-ca przewodniczącego- pracownik wydziału merytorycznego lub pracownik jednostki organizacyjnej;
c) członkowie, w tym:
- dwóch pracowników urzędu lub jednostki organizacyjnej, w tym jeden pracownik z Wydziału Finansowego urzędu lub służb finansowych jednostki organizacyjnej,
- jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie;
d) przewodniczący komisji może zaprosić do prac komisji, z głosem doradczym, osobę bądź osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
4.W skład komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu zdrowia na zadanie – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego z elementami profilaktycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów, wchodzą:
a) Przewodniczący-Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom;
b) Z-ca przewodniczącego- pracownik urzędu;
c) członkowie, w tym:
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownik wydziału finansowego urzędu ,
- jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie;
d) przewodniczący komisji może zaprosić do prac komisji, z głosem doradczym, osobę bądź osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
5. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy komisji składają oświadczenie , że nie są członkami organizacji, która złożyła ofertę konkursową.
6. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu lub jednostek organizacyjnych, których konkurs dotyczy.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
8.Dla ważności obrad komisji niezbędny jest udział co najmniej trzech osób z jej składu, w tym obligatoryjnie przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
9.Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.
10. Protokół zostaje przedłożony Burmistrzowi .
11.Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz w drodze Zarządzenia.
12.Komisja konkursowa działa na podstawie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz regulaminu jej pracy.
Data wprowadzenia: 2011-11-03 1033
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4626 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Aktualności
Konkursy na dotacje
Program współpracy na 2022 r.
Podkat. Archiwalne:
Informator organizacji pozarządowych
Program współpracy na 2008r.
Program współpracy na 2009r.
Program współpracy na 2010r.
Program współpracy na 2011
Program współpracy na 2012r.
Program współpracy na 2013r.
Program współpracy na 2014r.
Program współpracy na 2015r.
Program współpracy na 2016r.
Program współpracy na 2017 r.
Program współpracy na 2018r.
Program współpracy na 2019 r.
Program współpracy na 2020 r.
Program współpracy na 2021 r.
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Roczny program współpracy na 2012r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
System BIP Inet