ARCHIWUM z lat 2002 – 2022
    A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Spółki gminne » Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. » Prawo wewnątrzzakładowe
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oferta cenowa i zaproszenie do złożenia oferty
» Protokół nr BRM.0002.14.202.2022 61. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Protokół Nr BRM.0012.1.14.2022 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2022 roku
» Projekt uchwały Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2023 roku
» Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
Ilość wiadomości z działu 'Prawo wewnątrzzakładowe': 1
Tekst jednolity umowy spółki TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku

& 1
Karol Sobczak działający w imieniu i na rzecz Gminy Olecko oświadcza, że zawiązuję spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej spółką.

Rozdział I - Postanowienia ogólne
& 2
1. Firma spółki brzmi: 'Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku'.
2. Spółka, zwana w dalszej części również 'Towarzystwem', może używać skrótu 'TBS sp. z o.o. w Olecku'.

& 3
1. Czas trwania spółki nie jest ograniczony.
2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 2071), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 150), ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego.
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 51, poz.298, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego aktu.

& 4
1. Założycielem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku jest Gmina Olecko, zwana dalej 'gminą'.
2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towarzystwo może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

& 5
Celem Towarzystwa jest rozwój zasobu mieszkaniowego na terenie działania oraz realizacji zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej.

& 6
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Olecko.

Rozdział II - Przedmiot działania
& 7
1. Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz realizacja zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej.
2. Towarzystwo może również:
a. Nabywać lokalne mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku, której powstaną lokale mieszkalne i niemieszkalne.
b. Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.
c. Wynajmować lokale użytkowe.
d. Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności.
e. sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasność.
f. Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;
g. prowadzić działalność usługową związaną gospodarka odpadami;
h. prowadzić działalność usługową związaną z utrzymaniem czystości i porządku oraz zagospodarowaniem terenów zieleni;
i. prowadzić działalność pomocniczą związaną z utrzymaniem porządku w budynkach oraz działalność polegającą na niespecjalistycznym sprzątaniu budynków i obiektów przemysłowych oraz pozostałym sprzątaniu;
j. prowadzić działalność związaną z handlem detalicznym, w tym sprzedażą detaliczną pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz pozostałą sprzedażą detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
k. prowadzić działalność związaną z transportem lądowym pasażerskim, miejskim i podmiejskim oraz transportem drogowym towarów;
l. prowadzić działalność usługową związaną z przeprowadzkami;
m. magazynować i przechowywanie paliw gazowych oraz pozostałe towary;
n. wynajmować i dzierżawić pozostałe pojazdy samochodowe, z wyłączeniem motocykli;
o. prowadzić działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i handlem energią elektryczną;
p. prowadzić działalność usługową związaną z administracyjną obsługą biura;
r. kierować w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;
s. prowadzić działalność związaną z pogrzebami oraz działalność pokrewną;
t. prowadzić pozostała działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną;
u. prowadzić działalność związaną z zakwaterowaniem w hotelach i podobnych obiektach zakwaterowania oraz obiektach noclegowych turystycznych i miejscach krótkotrwałego zakwaterowania;

3. Przedmiotem działalności Towarzystwa zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
a. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
b. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 45.11.Z);
c. Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
e. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
f. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
g. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
h. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
i. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
j. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);
k. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);
l. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);
m. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
n. roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
o. tynkowanie (PKD 43.31.Z);
P. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD. 43.39.Z);
q. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
r. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
s. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);
t. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
u. działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.z);
v. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
w. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
x. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
y. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z);
z. pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z);
aa) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieloni (PKD 81.30.Z);
bb)działalność usługowa związana z administracyjna obsługa biura (PKD 82.11.Z);
cc. kierowanie w zakresie dzielności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z);
dd) pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z);
ee) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
ff) hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.10.Z);
gg)obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
hh)zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
ii) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
jj. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z);
kk) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z);
ll) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami (PKD 39.00.Z);
mm) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
nn) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z);

& 8
1. Towarzystwo może zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi umowy o partycypowaniu w kosztach budowy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Umowy z osobami prawnymi mogą wskazywać osoby trzecie uprawnione do zawarcia umowy najmu.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 określi:
a. sposób rozliczenia z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali,
b. kryteria, które winny spełniać osoby wskazywane do zawarcia umowy najmu wybudowanych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

& 9
Dochody Towarzystwa pochodzące z najmu lokali z wykorzystaniem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników. Przeznacza się je w całości na cele wymienione w &7 niniejszego aktu założycielskiego.

& 10
Mieszkania budowane przez Towarzystwo z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego podlegają regulacjom określonym w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 2550.

& 11
Wymagane przepisami prawa ogłoszenia, pochodzące od Towarzystwa, ogłaszane będą w siedzibie Towarzystwa, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Biuletynu Zamówień Publicznych, Monitora Sądowego i Gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna wersja dostępna w siedzibie TBS.


Data wprowadzenia: 2005-07-02 1914
Data upublicznienia:
Art. czytany: 13264 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia
Ostat. 10 wiadomości:

» Tekst jednolity umowy spółki TBS
System BIP Inet