A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Olecka Rada Seniorów
Olecka Rada Młodzieżowa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Dostępność
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Raporty o stanie gminy
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Powszechny Spis Rolny w 2020 roku
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego w obr. ewid. Judziki (farma słoneczna w Białej Oleckiej)
» Protokół Nr BRM.0002.6.2022 53. sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku
» Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2022 r.
» Standardy dostępności na terenie gminy Olecko
» Ogłoszenie o zamówieniu 'Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Olecko (...) w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024'
 • Powszechny Spis Rolny w 2020 roku (archiwum)
 • Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

  Gminny Komisarz Spisowy Burmistrz Olecka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

  Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Gminy Olecko.
  Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
  Praca rachmistrzów terenowych odbywać się będzie w dniach od 1 października do 30 listopada 2020 r.
  I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
  1) być pełnoletnim;
  2) zamieszkiwać na terenie gminy Olecko;
  3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania dodatkowe przydatne do prac przy spisie rolnym:
  • umiejętność obsługi komputera oraz funkcjonowania i obsługi GPS,
  • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
  • znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
  • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
  • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
  • okazywanie respondentom uprzejmości i cierpliwości podczas przeprowadzania wywiadu.
  Informacje dla osób składających oferty:
  • Kandydat na rachmistrza ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu zakończonym egzaminem.
  • Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  • Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb. o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zadecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
  • Rachmistrz wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzyma wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
  II. Nabór kandydatów na rachmistrzów trwa od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
  III. Wymagane dokumenty:

  1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  – imienia i nazwiska,
  – adresu zamieszkania,
  – numeru telefonu,
  – adresu email
  wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez kandydata na rachmistrza warunków wymienionych w pkt. I pkt. 1-4 (druk do pobrania).
  2) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności (druk do pobrania).
  3) Klauzula informacyjna RODO (druk do pobrania)

  Oświadczenia kandydat na rachmistrza składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  IV. Miejsce i termin składania ofert:

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w pokoju nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu), z dopiskiem na kopercie:
  „ Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.”
  Uwaga:
  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 87 307 03 04 lub 87 520 26 33.

  Gminny Komisarz Spisowy
  Burmistrz Olecka
  /-/ Karol Sobczak


  Informacje Centralnego Biura Spisowego dotyczące procedury naboru kandydatów:

  1) Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów terenowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
  2) Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz do uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.
  3) Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień 2020. Informacje o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z gminy w późniejszym terminie.
  4) Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
  5) Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 4 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. Gminne Biuro Spisowe sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmieniony zostanie status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” .
  6) Gminne Biuro Spisowe prześle powiadomienie do rachmistrza o konieczności uzupełnienia danych w aplikacji e/m-learning.
  7) Dane o których mowa w pkt 6 dotyczą zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
  8) Rachmistrz terenowy zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
  9) Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
  10) Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

  11) Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników Wojewódzkie Biuro Spisowe na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

  12) Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po upływie 3 tygodni od zakończenia procesu naboru.

  Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można uzyskać na stronie https://rolny.spis.gov.pl


  Data wprowadzenia: 2020-06-16 1420
  Data upublicznienia: 2020-06-16
  Art. czytany: 2228 razy

  » 1 - Ogłoszenie o naborze - rozmiar: 60416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 2 - Druk zgłoszenia na kandydata na rachmistrza - rozmiar: 16533 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 3 - Druk oświadczenia o niekralności - rozmiar: 41422 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 4 - Klauzula informacyjna RODO - rozmiar: 23576 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: [email protected]  Admin
  System BIP Inet