Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Śródmieście - Centrum w dniach 19.08.22 r. - 8.09.22 r.

2022-08-05 1024
Art. czytany: 320 razy

BURMISTRZ OLECKA
Olecko, 5 sierpnia 2022 r.

PGN.6721.1.2020

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum w zakresie wprowadzonych zmian

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 ust.1, pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z uchwałą nr ORN.0007.49.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Centrum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie wprowadzonych zmian,
w dniach od 19 sierpnia 2022 r. do 8 września 2022 r.,
w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Olecku pod adresem http://bip.um.olecko.pl/ w menu: Aktualności.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 22 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko, w sali konferencyjnej nr 32 (III p.) o godz. 15.00.

Wprowadzone zmiany dotyczą terenów elementarnych oznaczonych numerami: 07, 09, 10, 18, 19, 32, 33 oraz ustaleń w zakresie linii zabudowy (zmiany zostały oznaczone w tekście projektu uchwały czerwoną czcionką).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego w zakresie wprowadzonych zmian, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Olecka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2022 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olecka.

Burmistrz
Karol Sobczak