Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na kąpieliska w Olecku

2022-06-20 1125
Art. czytany: 1296 razy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na kąpieliska 'Skocznia' i 'Szyjka' w Olecku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego na kąpieliskach miejskich „SKOCZNIA” I „SZYJKA” w trybie ciągłym do czasu obsadzenia wolnych stanowisk (7 etatów)
Okres zatrudnienia – niezwłocznie do 31 sierpnia 2022

1. Wymagania niezbędne:
a) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
b) aktualne uprawnienia ratownika wodnego, posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym;
c) aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2. Wymagania dodatkowe
a) uczciwość;
b) nieposzlakowana opinia;
c) odpowiedzialność za realizowane zadania;
d) systematyczność i konsekwencja w działaniu;
e) komunikatywność;
f) sumienność;
g) stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności;
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach;
b) pouczanie grup zorganizowanych korzystających z kąpielisk;
c) przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z kąpielisk określonych regulaminami;
d) stałe obserwowanie osób przebywających na kąpieliskach i korzystających z kąpieli;
e) niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;
f) udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego;
g) przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie kąpielisk;
h) wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą bieżącą krytej pływalni oraz basenu zewnętrznego.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) miejsce pracy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko
- Kąpielisko „SKOCZNIA”
- Kąpielisko „SZYJKA”
b) wymiar czasu pracy do indywidualnego ustalenia od 1/8 etatu do 1 etatu;
c) bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi z basenów;
d) umiejętność współdziałania w grupie.
5. Wymagane dokumenty:
a) podanie o pracę;
c) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy w przypadku umowy o pracę;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na stanowisku ratownika;
g) aktualne badania lekarskie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku, ul. Park 1, 19-400 Olecko