Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gordejkach

2021-09-16 1404
Art. czytany: 212 razy


PGN.6840.14.2021 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z poźn. zm.)

BURMISTRZ OLECKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gordejki, Gmina Olecko, ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr OL1C/00008626/1:

nr geod. 44/2 o powierzchni 0,1200 ha - cena wywoławcza netto 83 977,00 zł

Wadium – 10 000,00 zł

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Zgodnie z mpzp obszar oznaczony jest symbolem 19UT- jest to teren usług turystycznych.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w granicach wsi Gordejki oddalonej od Olecka o około 5 km i nie jest zabudowana. Bezpośrednim sąsiedztwem nieruchomości jest zabudowa o rożnej funkcji. W bliskiej odległości znajduje się podobna zabudowa oraz jezioro. Na działce występuje zadrzewienie i zakrzaczenie.
Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do pełnych urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką utwardzoną asfaltem i dalej drogą gminną utwardzoną żwirem.
W granicach nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: słup transformatorowy, przebiega linia energetyczna średniego napięcia oraz linia kablowa telekomunikacyjna, a także sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na nieodpłatny dostęp do urządzeń w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.
W przypadku wystąpień urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane, nabywca zobowiązuje się zapewnić do nich nieodpłatny dostęp w sytuacjach koniecznych.

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą oraz kwotą kosztów dokumentacji. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 21 października 2021 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia
do udziału w przetargu,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru,
właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Olecku,
Plac Wolności 3, sala nr 32.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.
Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl

Olecko, 16 września 2021 r.