ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+

2020-12-18 1258
Art. czytany: 1262 razy

Olecko, 18 grudnia 2020 r.
EK.271.3.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej


W dniu 18 grudnia 2020 r. wybrano najkorzystniejsza ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 616924-N-2020 z dnia 27.11.2020 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu założono następujące oferty:

1) oferta nr 1: INFO-COIG MARCIN PRAŻUCH, ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice

2) oferta nr 2: Suntar sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów

3) oferta nr 3: Wilanka sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

4) oferta nr 4: KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

5) oferta nr 5: P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice


Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty wraz z łączną punktacją:

OFERTA NR 1:
INFO-COIG MARCIN PRAŻUCH, ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice
Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) - 53,51 pkt
Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) - 40 pkt
Łączna liczba punktów – 93,51 pkt

OFERTA NR 2:
Suntar sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów
Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) – 44,53 pkt
Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) – 40 pkt
Łączna liczba punktów – 84,53 pkt

OFERTA NR 3:
Wilanka sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) – 58,30 pkt
Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) – 40 pkt
Łączna liczba punktów – 98,30 pkt

OFERTA NR 4:
KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań
Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) – 60 pkt
Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) – 40 pkt
Łączna liczba punktów – 100 pkt

OFERTA NR 5:
P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice
Liczba punktów w kryterium (CENA – 60%) – 55,97 pkt
Liczba punktów w kryterium (TERMIN DOSTAWY – 40%) – 40 pkt
Łączna liczba punktów – 95,97 pktZamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Oferta nr 4: KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

Uzasadnienie: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


3. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


4. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dział VI Środki ochrony prawnej.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – w załączniku.