A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Stypendium szkolne - formularz wniosku na rok szkolny 2018/2019
» Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - 2018/2019
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dzięgiele Oleckie – Świdry – I etap
» Przetarg nieograniczony pn.:'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część technologiczna'
» Petycja w sprawie przywrócenia linii autobusu miejskiego w Olecku
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości pod usługi handlowe, położonej w Olecku przy ul. Wiejskiej

  zabudowa usług handlowych

  RG.6840.58.2015
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2014, poz. 1490) po przetargach przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2016 r, 27 czerwca 2016 r, 5 września 2016 r, 15 listopada 2016 r, 31 stycznia 2017 r, 11 kwietnia 2017 r, 22 czerwca 2017 r. i 12 września 2017 r.
  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod usługi handlowe, położonej w Olecku przy ul. Wiejskiej, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00007683/1, usytuowanej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/379/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  nr geod. 3182/2 o pow. 3141 m², cena wywoławcza netto 116 200,00 zł
  wadium - 12 000,00 zł
  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosi mniej niż 1 % ceny
  wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.

  Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie miasta, zgodnie z mpzp na terenie oznaczonym symbolem 4UH – tereny usług handlowych. Dojazd do nieruchomości z ulicy Wiejskiej (droga dojazdowa zgodnie z mpzp – 11KDL). Ulica Wiejska wyposażona jest w podstawowe uzbrojenie techniczne - wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową, siec energetyczną. Przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej właściciel nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach administratorów lub właścicieli tych urządzeń.
  Nieruchomość graniczy na zapleczu z planowaną drogą dojazdową 14KDd (na dzień przetargu o nawierzchni gruntowej). Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości znajduje się kolektor kanalizacji sanitarnej z wyprowadzonym przykanalikiem do nieruchomości sąsiedniej, wzdłuż północnej i zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia, wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega podziemny kabel energetyczny średniego napięcia, w granicach znajdują się dwa podwójne słupy betonowe z podporami. Wzdłuż wschodniej granicy znajduje się odcinek wodociągu 110 mm PE spinający sieć wodociągową między ulicami Wiejską i Dębową. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej w celu zapewnienia dostępu do urządzeń istniejących w granicach nieruchomości w sytuacjach koniecznych.

  Nieruchomość stanowi teren o zróżnicowanych poziomach porośnięty samosiewami krzewów i drzew, w części sztucznie ukształtowany przez niekontrolowane nasypy i makroniwelacje, będące następstwem wykonanych robót. Może wymagać niwelacji i utwardzenia.
  Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne. Posadowienie budynku winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Wszelkie prace zwiększające koszty budowy ponosi nabywca.

  Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
  tj. 611,00 zł plus ewentualne koszty okazania granic.

  F O R M Y N A B Y C I A G R U N T U:
  1) na własność za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo,
  2) w użytkowanie wieczyste na 99 lat, z ustanowieniem pierwszej opłaty w wysokości 25% ceny netto osiągniętej w przetargu plus 23 % podatku VAT, opłat rocznych w wysokości 6 % ceny netto osiągniętej w przetargu plus obowiązujący podatek VAT oraz określeniem terminu zagospodarowania nieruchomości – 5 lat od dnia oddania w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego będą podlegały aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

  Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto w przypadku nabycia na własność lub kwotą pierwszej opłaty brutto w przypadku nabycia nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz kwotą kosztów dokumentacji w jednej i drugiej formie nabycia. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży lub oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 listopada 2017 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
  W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.
  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

  Olecko, dnia 12 października 2017 r.  Data wprowadzenia: 2017-10-13 1235
  Data upublicznienia: 2017-10-13
  Art. czytany: 292 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maria Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet