A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Stypendium szkolne - formularz wniosku na rok szkolny 2018/2019
» Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - 2018/2019
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 141048N Dzięgiele Oleckie – Świdry – I etap
» Przetarg nieograniczony pn.:'Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy-część technologiczna'
» Petycja w sprawie przywrócenia linii autobusu miejskiego w Olecku
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę usług turystyczno-wypoczynkowych, położonej w Olecku przy ul. Sembrzyckiego

  zabudowa turystyczno-wypoczynkowa

  RG.6840.17.2016 OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) po przetargach przeprowadzonych w dniu 11 października 2016 r, 24 stycznia 2017 r, 11 kwietnia 2017 r, 4 lipca 2017 r. i 12 września 2017 r.
  BURMISTRZ OLECKA
  ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele usług turystyczno-wypoczynkowych z ewentualnymi usługami gastronomicznymi – jako funkcje podstawowe, z dopuszczoną funkcją mieszkaniową dla właściciela obiektu, położonej w Olecku przy ulicy Sembrzyckiego, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00023995/9, usytuowanej na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr ORN.0007.1.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r:

  oznaczonej nr geod. 277/6 o pow. 0,1068 ha; cena wywoławcza netto 220 000,00 zł,

  wadium - 22 000,00 zł
  postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny
  wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.

  Nieruchomość położona jest w atrakcyjnej części miasta Olecka, w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Oleckie Wielkie, na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar oznaczony symbolem 4UT/MN – jako teren usług turystycznych połączonych z funkcją mieszkaniową. Teren przeznacza się na cele usług turystyczno – wypoczynkowych z ewentualnymi usługami gastronomicznymi – jako funkcje podstawowe, z dopuszczoną funkcją mieszkaniową dla właściciela obiektu.

  Ustalenia warunków i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla konturu oznaczonego symbolem 4UT/MN:
  Wysokość zabudowy od strony ulicy Sembrzyckiego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, pod połaciami dwu lub wielospadowego dachu krytego dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w barwach pochodnych od czerwieni.
  Nachylenie połaci dachowych od 40° do 45°.
  Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - wysokość budynku od poziomu chodnika w ulicy Sembrzyckiego do kalenicy - do 12,5 m;
  - powierzchnia zabudowy 60%;
  - wskaźnik intensywności zabudowy – 0,90;
  - powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%;
  - maksymalna szerokość elewacji frontowej – 30,0 m;
  - poziom parteru budynku na rzędnej 160,45 m n.p.m. (0,45 m nad poziomem chodnika przy ulicy Sembrzyckiego).
  Nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy Sembrzyckiego - 5,0 m. Z tej strony należy usytuować miejsca parkingowe w ilości 8 stanowisk.

  Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej - ulicy Sembrzyckiego, w której znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej. Przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń z uzgodnieniem zjazdu, właściciel nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach właścicieli lub administratorów tych urządzeń. Przy zachodniej granicy nieruchomości znajduje się słup z napowietrzną linią przesyłową eNN, przy wschodniej granicy znajduje się słup oświetleniowy.
  Nieruchomość usytuowana jest na terenie o zróżnicowanym poziomie gruntu, w części jest zakrzaczona, w jej granicach rosną pojedyncze drzewa, wzdłuż zachodniej i wschodniej granicy znajduje się fundament usuniętego ogrodzenia. Na terenie nie były wykonywane badania geotechniczne. Posadowienie nowego obiektu winno być zaprojektowane na podstawie aktualnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanych we własnym zakresie nabywcy. Wszelkie nakłady zwiększające koszty budowy ponosić będzie nabywca.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. 519,00 zł plus ewentualne koszty okazania granic.

  F O R M A N A B Y C I A G R U N T U - na własność : za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 16 listopada 2017 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.

  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.
  Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  - w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633).
  Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.
  Olecko, dnia 12 października 2017 r.  Data wprowadzenia: 2017-10-13 1232
  Data upublicznienia: 2017-10-13
  Art. czytany: 341 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maria Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet