A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA dotycząca posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 18 lutego 2020 r.
» Budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gm. Olecko
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2020 r.
» 1 - Mariusz Miłun - 10.02.2020 r.
» Dubiłowicz Natalia
 • Jak załatwić sprawę
 • R - Ś
 • Rejestracja, dokonywanie zmian i wykreśleń z rejestru żłobka i klubu dziecięcego

  Sprawę załatwia
  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Plac Wolności 1, pokój nr 11, tel. 87 620 10 74.


  Podstawa prawna:
  Art. 28 i następne ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Informacje ogólne:
  ● Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne
  i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;
  ● Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  ● Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Olecka;
  ● Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olecku na stronie www.bip.um.olecko.pl
  ● Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

  Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. (wzór wniosku w załączeniu).

  Sposób postępowania podczas rejestracji:
  ● W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do Rejestru,
  ● Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:
  ● dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
  ● w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  ● dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 33 ustawy,
  ● odpis z odpowiedniego rejestru – dotyczy podmiotów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  ● opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą standardów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy,
  ● pinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotyczącą standardów lokalu, którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy.

  Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z art. 33 ustawy podlega opłacie, opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu.

  Rada Miejska w Olecku w drodze Uchwały Nr ORN.0007.88.2011 z dnia 28 października 2011 r. określiła kwotę za wpis w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku:

  Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

  Miejsce złożenia dokumentów:


  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko
  pokój nr 12, tel. 87 520 21 68

  Sposób załatwienia sprawy:
  Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

  Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

  Odmowa wpisu w przypadku gdy:
  ● podmiot nie spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego;
  ● wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

  Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:
  ● Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian;
  ● Aby dokonać zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. (wzór wniosku w załączeniu).

  Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:
  ● Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:
  ● złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie (załącznik)
  ● nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości
  w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  ● przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
  ● Aby dokonać wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. (wzór wniosku w załączeniu).

  Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty.


  Data wprowadzenia: 2015-11-27 1300
  Data upublicznienia: 2015-11-27
  Art. czytany: 1796 razy

  » 1 - Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 - rozmiar: 181158 bajtów
  Typ pliku: application/
  » 2- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. - rozmiar: 907460 bajtów
  Typ pliku: application/
  » 3 - oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu - rozmiar: 13285 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 5 - oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis - rozmiar: 11937 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » 6 - oświadczenie o niekaralności - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » 7 - Uchwała RM Nr ORN.0007.88.2011 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków - rozmiar: 37804 bajtów
  Typ pliku: application/
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet