A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Miejska
Menu:
AKTUALNOŚCI
RODO - klauzule informacyjne
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oprogramowania oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby uczestników projektu...
» Informacja o terminie sesji
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko
» Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
» Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo
Ilość wiadomości z działu 'Rada Miejska': 5
Informacja o terminie sesji

W dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.


Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja Burmistrza Olecka o działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
4. Stan zasobów mieszkaniowych gminy (mieszkania komunalne i socjalne) w latach 2016-2017. Analiza kosztów remontów – referat Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku.
5. Podsumowanie sezonu letniego – referat Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uwagi i wnioski Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli, radnych Oleckiej Rady Młodzieżowej i Oleckiej Rady Seniorów oraz innych osób zainteresowanych, dotyczące projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko,
b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
c) uchylenia uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kukowo,
d) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleckiemu,
e) pozbawienia kategorii dróg gminnych,
f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
g) wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży,
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na zadanie pn. „Wykonanie chodników na ul. Batorego (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza)ˮ,
i) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,
j) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV,
k) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” w Olecku dla obszaru przy ul. Stromej i Placu Wolności,
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2018-2028,
m) zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok,
n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu z zakresu ochrony zdrowia.
9. „Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
10. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Wojciech RejteradaData wprowadzenia: 2018-09-18 1410
Data upublicznienia:
Art. czytany: 44 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska w Olecku

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają.
Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Data wprowadzenia: 2003-07-23 1246
Data upublicznienia:
Art. czytany: 86964 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Alicja Mieszuk
» Obsługa Rady Miejskiej
2003-09-22 1756
Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Rada Miejs...
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
2018-01-02 1108
Plan pracy rady Miejskiej na 2018 rok w załączniku ...
Pozostałe wiadomości:
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wykaz radnych
Komisje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Projekty uchwał
Rezolucje, stanowiska i opinie Rady Miejskiej
Protokoły z sesji RM
Protokoły z posiedzeń komisji RM
Wnioski, interpelacje, oświadczenia i stanowiska radnych
Informacje radnych
Dyżury i spotkania radnych
Sprawy wniesione do Rady Miejskiej
Podkat. Archiwalne:
Statut gminy Olecko
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o terminie sesji
» Rada Miejska w Olecku
» Obsługa Rady Miejskiej
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2018 rok
» Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku na 2017 rok
System BIP Inet