Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 103/1 położonej przy ulicy Zamostowej w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 1, gm. Olecko.

2019-02-08 1416
Art. czytany: 293 razy

Obwieszczenie Burmistrza Olecka

Olecko, 8 lutego 2019r.

BURMISTRZ OLECKA


BI.6733.40.2018


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Panią Annę Warżałę, zam.
ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na nieruchomości dz. nr ewid 103/1 położonej przy ulicy Zamostowej w m. Olecko, obręb ewid. Olecko 1,
gm. Olecko.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie w/w decyzja podlega wykonaniu.