Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy ul.11 Listopada 2 lokal Nr 2-u

2019-01-11 1327
Art. czytany: 283 razy

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy ul.11 Listopada 2 lokal Nr 2-u

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Olecka ogłasza II przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Olecku przy
ul.11 Listopada 2 lokal Nr 2-u o powierzchni - 108,70 m2
Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi 12,00 zł netto.
Postąpienie ustala się w wysokości 1,00zł.
Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2019r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Placu Wolności 3, sala nr 32.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Wyżej wymieniony lokal nie może być oddany w podnajem
Prace remontowe polegające na przystosowaniu lokalu do charakteru prowadzonej działalności najemca dokona na własny koszt.
Przedmiotem przetargu będzie miesięczny czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej, który będzie weryfikowany raz w roku stosownie do wskaźnika wzrostu cen podawanego przez GUS.
Wylicytowana kwota w przetargu będzie podwyższona o podatek VAT.
Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu w przeciągu 7 dni od dnia przetargu. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy najmu wadium przepada na rzecz Gminy Olecko.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie, najpóźniej do dnia 24 stycznia 2019r. na konto PKO BP S.A. Oddz.w Olecku 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 wadium w wysokości :
ul.11 Listopada 2/2-u-u o pow. 108,70 m2 - 3.900,00 zł
Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu wniesienia wadium,
- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osobie, która w wyniku licytacji zaproponuje najwyższą stawkę czynszu najmu, wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w ciągu 3 dni roboczych od daty przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 3, pokój Nr 02, tel.87 307 0343
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lokal można oglądać w dniu 24 stycznia 2019r. o godz.10.00 – 10.15
Olecko, dnia 11 stycznia 2019r.