A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0008.14.2019
» INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Olecku
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ul. Placu Wolności 9 lokal Nr 4-u o powierzchni - 57,00 m2
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olecko na lata 2012-2027”...
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2020
 • Jak załatwić sprawę
 • O -
 • Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska

  Sprawę załatwia
  Urząd Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pok.4, tel. 87 520 26 58.

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający następujące dane:
  1) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
  2) wskazanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
  3) numer PESEL, jeżeli został nadany,
  4) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
  5) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
  6) adres do korespondencji wnioskodawcy,
  7) uzasadnienie,
  8) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
  • Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.
  • Do wglądu – dokument tożsamości.

  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
  Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo jego Zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
  Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo jego Zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula.

  Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

  Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

  Po zmianie imienia, można mieć najwyżej dwa imiona.
  Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
  • imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
  • na imię lub nazwisko używane,
  • na imię lub na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  • na imię lub na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

  Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.

  Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

  Opłaty
  Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska wynosi 37,00zł.
  Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku Nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

  Forma załatwienia
  Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska albo decyzja odmowna.

  Termin załatwienia
  Do jednego miesiąca.

  Tryb odwoławczy
  Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  Data wprowadzenia: 2015-04-14 1340
  Data upublicznienia: 2015-04-14
  Art. czytany: 2059 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet