A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut Gminy Olecko
Zamówienia publiczne
AKTUALNOŚCI
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Bańkowska Eligia Marta
» Kopycki Stanisław
» Matusiak Mirosław
» Prześniak Beata
» Puchalska Małgorzata
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy

  dzialalność

  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku
  Kierownik: Danuta Maria Zaniewska
  19 – 400 Olecko
  ul. Armii Krajowej 26
  tel/fax . (o87) 520 – 33 – 85
  dacnadziejeolecko @ wp.pl

  Menu:
  1. Informacje ogólne.
  2. Struktura organizacyjna
  3. Formy rehabilitacji i terapii.
  4. Historia.


  1. Informacje ogólne

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (test jednolity z 1993r. Dz. U. Nr 13 , poz. 60 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póź. zmianami),
  • uchwały Nr XXVI/181/96 Rady Miejskiej z dnia 25 października 1996r w sprawie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
  Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, funkcjonuje jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej i w całości jest finansowany ze środków Wojewody.
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku rozpoczął działalność od grudnia 1997 roku. Mieści się w zabytkowym, odrestaurowanym dwu kondygnacyjnym budynku przy ul. Armii Krajowej 26. Ośrodek jest urządzony odpowiednio do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma przystosowane łazienki, toalety, windę. Placówka dysponuje bardzo dobrym wyposażeniem sal i pracowni specjalistycznych oraz sprzętem do rehabilitacji, logopedii. Posiada pracownię życia codziennego, techniczną, plastyczną, ceramiczną, usprawnia fizycznego. Oddział dla dzieci dysponuje:
   materiałami i pomocami dydaktycznymi do prowadzenia pracy pedagogicznej metodą Montessori,
   Salą Doświadczania Świata.
   Instrumentami Orff`a

  ŚDS jest placówką dziennego pobytu – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
  W placówce funkcjonują dwa oddziały :
  Oddział I - DLA OSÓB DOROSŁYCH
  A. - z zaburzeniami psychicznymi
  B. - z niepełnosprawnością intelektualną
  Oddział II - DLA DZIECI
  Z niepełnosprawnością intelektualną

  Z usług świadczonych przez Ośrodek korzysta 65 osób, w tym 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przyjęcie do ŚDS odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, w oparciu o właściwą dokumentację:
  • wywiad środowiskowy,
  • zaświadczenie lekarskie
  • zaświadczenie psychologiczne.
  Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społeczne) i uzależniony od dochodu uczestnika. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności. ŚDS dysponuje 9 – osobowym samochodem – mikrobusem , którym dowożone są do placówki dzieci na zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne.
  Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników, zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.
  Placówka zatrudnia kadrę specjalistów, głównie z wykształceniem wyższym, nadal podwyższającą swoje umiejętności zawodowe i wyróżniającą się szczególnymi predyspozycjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi.


  2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Stanowiska i komórki organizacyjne ŚDS:
  • Kierownik ŚDS – sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi ŚDS, organizacja pracy ŚDS i pełnienie funkcji pracodawcy, organizowanie zasad funkcjonowania Domu, zarządzanie ŚDS;
  • stanowiska ds. opiekuńczo – terapeutycznych – opracowanie i realizacja programów terapeutycznych, okresowa ocena efektów terapii i opieki, sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie domu i pobytu w placówce;
  • stanowiska ds. medyczno – rehabilitacyjnych – udzielenie świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, prowadzenie rehabilitacji grupowej i indywidualnej, logopedii i psychoterapii, usprawnianie lecznicze;
  • stanowiska ds. administracyjnych – prowadzenie obsługi księgowej i finansowej, obsługa sekretariatu;
  • stanowiska ds. gospodarczych i obsługi – dowożenie dzieci do placówki, dokonywanie zakupów żywności, dbanie o czystość budynku i posesji, wykonywanie czynności związanych i obsługą samochodu, budynku i urządzeń.

  3. Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

  • zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych,
  • udzielanie opieki pielęgniarsko – medycznej,
  • zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
  • umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii,
  • rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,
  • działanie służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem,
  • dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu,
  • prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
   psychologicznego
   psychiatrycznego
   socjalnego
  • wypracowanie wdrażanie i nowych metod pracy z rodziną, w której funkcjonuje osoba z zaburzeniami psychicznymi,
  • zapewnienie posiłków w trakcie pobytu w Domu.

  4. Stosowane formy pracy opiekuńczo – terapeutyczno – rehabilitacyjne

  • muzykoterapia i choreoterapia to zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości m.in. muzykowanie na instrumentach zestawu Orff`a, zabawy muzyczno – rytmiczne oraz zabawy ruchowe przy muzyce, piosenki i pląsy, aktywne słuchanie muzyki, projekty choreograficzne tańców, muzykowanie na instrumentach perkusyjnych;
  • terapia logopedyczna polegająca na systematycznym i ukierunkowanym rozwoju mowy, korygowaniu wymowy i nawiązaniu prawidłowej artykulacji oraz udzieleniu rodzicom porad i konsultacji;
  • terapia pedagogiczna prowadzona z wykorzystaniem różnych specjalistycznych metod pracy: Metoda W. Sherborne- ruch rozwijający, Metoda Christopera Knilla – „Programy aktywności” oraz „Dotyk i komunikacja” , Metoda Dobrego Startu, a także zajęcia organizowane w Sali Doświadczania Świata;
  • rehabilitacja ruchowa w tym fizykoterapia, hydroterpia, hipoterapia , której celem jest przywrócenie dziecku niepełnosprawnemu utraconych na skutek choroby możliwości optymalnego funkcjonowania biologicznego;
  • opieka medyczna, w tym psychiatryczna, psychologiczna i pielęgniarska – społeczność terapeutyczna, relaksacja , treningi behawioralny i higieniczny, budżetowy, umiejętności społecznych.
  • zajęcia rekreacyjno – kulturalne: wycieczki rowerowe, ogniska, wyjścia na spacery, na wystawy, organizowanie imprez okolicznościowych (dzień Kobiet, Dzień Matki , Dzień Dziecka, Choinka, Andrzejki) itp.;
  • terapia zajęciowa odbywająca się w pracowniach: plastycznej z wykorzystaniem technik : malowanie na jedwabiu, malowanie na szkle, witraż, batik, prace ze sznurka – makrama, kartki okolicznościowe itp.;
  • technicznej – prace z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz łączenie ich z innymi materiałami, płaskorzeźba, obrazki, ramki do prac wykonanych w pracowni plastycznej itp.;
  • ceramicznej – wykonanie wyrobów ozdobnych, użytkowych z gliny, malowanie, szkliwienie,

  Prowadzone zajęcia terapeutyczne są dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia i możliwości osób uczestniczących. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni rozwijają swoje zainteresowania , doskonalą zdolności manualne, umiejętności planowania i przewidywania. Poprzez swoje prace wyrażają ekspresję świata własnych przeżyć, która pozwala nam ich lepiej poznać i zrozumieć.

  4. Historia

  W kolejnych latach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku następował systematyczny jego rozwój w zakresie rozszerzania świadczonych usług , doskonalenia kadry i doposażania placówki w sprzęt i urządzenia rehabilitacyjno – terapeutyczne .
  Aktualny stan funkcjonowania oceniany jest wysoko przez ekspertów krajowych i zagranicznych w odpowiednich dziedzinach. Ekspert UE z Danii – po wizytacji Domu – wyraził opinię , że poziom kompleksowych świadczeń placówki zbliżony jest do norm i wymogów unijnych, co stanowiło ważny kierunek podejmowanych przez nas starań.
  Ważniejsze wydarzenia :
   pracownicy ŚDS zainspirowali, utworzyli i aktywnie działają w Stowarzyszeniu „ Dać Nadzieję” przy ŚDS, które od czerwca 1999r wspiera funkcjonowanie ŚDS oraz działa na rzecz i wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ,
   placówka użycza od 2003r bazy lokalowej i urządzeń rehabiltacyjno – terapeutycznych Stowarzyszeniu w celu realizacji programu pn. PARTNER finansowanego ze środków PFRON. W ramach Programu udzielana jest kompleksowa (rehabilitacyjna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna ) pomoc osobom niepełnosprawnym z powiatu Olecko,
   w 2001 roku powstało Centrum Edukacji prowadzone przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” do realizacji edukacji i wychowania uczestników ŚDS,
   ŚDS oraz Stowarzyszenie podejmowało inicjatywy i pozyskiwało znaczne środki pozabudżetowe na rozwój placówki, w tym głównie : z Fundacji im. L. Kronenberga , Fundacji Polsat, Batorego, Ambasady Kanady i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Z radością organizujemy imprezy dla uczestników naszego Domu a także co uważamy za szczególnie ważne imprezy integracyjne oraz uczestniczymy w wielu imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki.
  Do ulubionych cyklicznych imprez sportowo – kulturalnych, w których biorą udział nasi domownicy należy :
  • Biegi integracyjne „Ku Słońcu” w Gąskach,
  • Spartakiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach,
  • Regionalne Rozgrywki Gry w Warcaby w ŚDS ( sfinansowane ze środków Gminy),
  • Ogólnopolskie Mistrzostwa Gry w Warcaby Klasyczne w Braniewie,
  • Kulig Integracyjny w Mazurach,
  • Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach,
  • Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w tym roku była to wycieczka do Krakowa – Częstochowy – Wieliczki – Zakopanego sfinansowana ze środków PFRON – pozyskanych z Powiatu Oleckiego.

  W ŚDS odbywają się staże absolwenckie, praktyki studentów Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Warszawskiego.
  Pracownicy ŚDS i Centrum Edukacji uczestniczą w konferencjach , szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. W efekcie jednego ze szkoleń zorganizowanego przez Stowarzyszenie – uzyskali certyfikaty w zakresie posługiwania się symbolami Blissa .
  Ważną forma działalności placówki jest wspieranie rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych a także współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami.

  Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem nowoczesnym, przyjaznym dla osób niepełnosprawnych , działającym na rzecz integracji społecznej oraz angażującym we wszystkie działania osoby niepełnosprawne.
  W naszym przekonaniu zbliża nas to do formuły pożądanych standardów państwa obywatelskiego . Jest optymalną społecznie i ekonomicznie realizacją konstytucyjnych praw osób niepełnosprawnych.


  Data wprowadzenia: 2004-04-01 1315
  Data upublicznienia: 2004-04-01
  Art. czytany: 33826 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Sulima
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet