A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Aktualności
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Prawo lokalne
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Sprzedaż nieruchomości
Zamówienia publiczne
Postępowanie środowiskowe
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na potrzeby oświetlenia ulic powiatowych w m. Olecko, ul.Wiśniowa i ul.Łąkowa, gm Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.137.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.136.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na hejnał gminy Olecko
» ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.135.2017 BURMISTRZA OLECKA z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
» 440. Wojciech Rejterada - 10.10.2017 r.
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Środowiskowy Dom Samopomocy

  dzialalność

  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku
  Kierownik: Danuta Maria Zaniewska
  19 – 400 Olecko
  ul. Armii Krajowej 26
  tel/fax . (o87) 520 – 33 – 85
  dacnadziejeolecko @ wp.pl

  Menu:
  1. Informacje ogólne.
  2. Struktura organizacyjna
  3. Formy rehabilitacji i terapii.
  4. Historia.


  1. Informacje ogólne

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (test jednolity z 1993r. Dz. U. Nr 13 , poz. 60 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póź. zmianami),
  • uchwały Nr XXVI/181/96 Rady Miejskiej z dnia 25 października 1996r w sprawie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
  Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, funkcjonuje jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej i w całości jest finansowany ze środków Wojewody.
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku rozpoczął działalność od grudnia 1997 roku. Mieści się w zabytkowym, odrestaurowanym dwu kondygnacyjnym budynku przy ul. Armii Krajowej 26. Ośrodek jest urządzony odpowiednio do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma przystosowane łazienki, toalety, windę. Placówka dysponuje bardzo dobrym wyposażeniem sal i pracowni specjalistycznych oraz sprzętem do rehabilitacji, logopedii. Posiada pracownię życia codziennego, techniczną, plastyczną, ceramiczną, usprawnia fizycznego. Oddział dla dzieci dysponuje:
   materiałami i pomocami dydaktycznymi do prowadzenia pracy pedagogicznej metodą Montessori,
   Salą Doświadczania Świata.
   Instrumentami Orff`a

  ŚDS jest placówką dziennego pobytu – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
  W placówce funkcjonują dwa oddziały :
  Oddział I - DLA OSÓB DOROSŁYCH
  A. - z zaburzeniami psychicznymi
  B. - z niepełnosprawnością intelektualną
  Oddział II - DLA DZIECI
  Z niepełnosprawnością intelektualną

  Z usług świadczonych przez Ośrodek korzysta 65 osób, w tym 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przyjęcie do ŚDS odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, w oparciu o właściwą dokumentację:
  • wywiad środowiskowy,
  • zaświadczenie lekarskie
  • zaświadczenie psychologiczne.
  Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społeczne) i uzależniony od dochodu uczestnika. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności. ŚDS dysponuje 9 – osobowym samochodem – mikrobusem , którym dowożone są do placówki dzieci na zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne.
  Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników, zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.
  Placówka zatrudnia kadrę specjalistów, głównie z wykształceniem wyższym, nadal podwyższającą swoje umiejętności zawodowe i wyróżniającą się szczególnymi predyspozycjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi.


  2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Stanowiska i komórki organizacyjne ŚDS:
  • Kierownik ŚDS – sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi ŚDS, organizacja pracy ŚDS i pełnienie funkcji pracodawcy, organizowanie zasad funkcjonowania Domu, zarządzanie ŚDS;
  • stanowiska ds. opiekuńczo – terapeutycznych – opracowanie i realizacja programów terapeutycznych, okresowa ocena efektów terapii i opieki, sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie domu i pobytu w placówce;
  • stanowiska ds. medyczno – rehabilitacyjnych – udzielenie świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, prowadzenie rehabilitacji grupowej i indywidualnej, logopedii i psychoterapii, usprawnianie lecznicze;
  • stanowiska ds. administracyjnych – prowadzenie obsługi księgowej i finansowej, obsługa sekretariatu;
  • stanowiska ds. gospodarczych i obsługi – dowożenie dzieci do placówki, dokonywanie zakupów żywności, dbanie o czystość budynku i posesji, wykonywanie czynności związanych i obsługą samochodu, budynku i urządzeń.

  3. Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

  • zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych,
  • udzielanie opieki pielęgniarsko – medycznej,
  • zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
  • umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii,
  • rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,
  • działanie służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem,
  • dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu,
  • prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem,
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
   psychologicznego
   psychiatrycznego
   socjalnego
  • wypracowanie wdrażanie i nowych metod pracy z rodziną, w której funkcjonuje osoba z zaburzeniami psychicznymi,
  • zapewnienie posiłków w trakcie pobytu w Domu.

  4. Stosowane formy pracy opiekuńczo – terapeutyczno – rehabilitacyjne

  • muzykoterapia i choreoterapia to zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości m.in. muzykowanie na instrumentach zestawu Orff`a, zabawy muzyczno – rytmiczne oraz zabawy ruchowe przy muzyce, piosenki i pląsy, aktywne słuchanie muzyki, projekty choreograficzne tańców, muzykowanie na instrumentach perkusyjnych;
  • terapia logopedyczna polegająca na systematycznym i ukierunkowanym rozwoju mowy, korygowaniu wymowy i nawiązaniu prawidłowej artykulacji oraz udzieleniu rodzicom porad i konsultacji;
  • terapia pedagogiczna prowadzona z wykorzystaniem różnych specjalistycznych metod pracy: Metoda W. Sherborne- ruch rozwijający, Metoda Christopera Knilla – „Programy aktywności” oraz „Dotyk i komunikacja” , Metoda Dobrego Startu, a także zajęcia organizowane w Sali Doświadczania Świata;
  • rehabilitacja ruchowa w tym fizykoterapia, hydroterpia, hipoterapia , której celem jest przywrócenie dziecku niepełnosprawnemu utraconych na skutek choroby możliwości optymalnego funkcjonowania biologicznego;
  • opieka medyczna, w tym psychiatryczna, psychologiczna i pielęgniarska – społeczność terapeutyczna, relaksacja , treningi behawioralny i higieniczny, budżetowy, umiejętności społecznych.
  • zajęcia rekreacyjno – kulturalne: wycieczki rowerowe, ogniska, wyjścia na spacery, na wystawy, organizowanie imprez okolicznościowych (dzień Kobiet, Dzień Matki , Dzień Dziecka, Choinka, Andrzejki) itp.;
  • terapia zajęciowa odbywająca się w pracowniach: plastycznej z wykorzystaniem technik : malowanie na jedwabiu, malowanie na szkle, witraż, batik, prace ze sznurka – makrama, kartki okolicznościowe itp.;
  • technicznej – prace z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz łączenie ich z innymi materiałami, płaskorzeźba, obrazki, ramki do prac wykonanych w pracowni plastycznej itp.;
  • ceramicznej – wykonanie wyrobów ozdobnych, użytkowych z gliny, malowanie, szkliwienie,

  Prowadzone zajęcia terapeutyczne są dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia i możliwości osób uczestniczących. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej podopieczni rozwijają swoje zainteresowania , doskonalą zdolności manualne, umiejętności planowania i przewidywania. Poprzez swoje prace wyrażają ekspresję świata własnych przeżyć, która pozwala nam ich lepiej poznać i zrozumieć.

  4. Historia

  W kolejnych latach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku następował systematyczny jego rozwój w zakresie rozszerzania świadczonych usług , doskonalenia kadry i doposażania placówki w sprzęt i urządzenia rehabilitacyjno – terapeutyczne .
  Aktualny stan funkcjonowania oceniany jest wysoko przez ekspertów krajowych i zagranicznych w odpowiednich dziedzinach. Ekspert UE z Danii – po wizytacji Domu – wyraził opinię , że poziom kompleksowych świadczeń placówki zbliżony jest do norm i wymogów unijnych, co stanowiło ważny kierunek podejmowanych przez nas starań.
  Ważniejsze wydarzenia :
   pracownicy ŚDS zainspirowali, utworzyli i aktywnie działają w Stowarzyszeniu „ Dać Nadzieję” przy ŚDS, które od czerwca 1999r wspiera funkcjonowanie ŚDS oraz działa na rzecz i wspólnie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ,
   placówka użycza od 2003r bazy lokalowej i urządzeń rehabiltacyjno – terapeutycznych Stowarzyszeniu w celu realizacji programu pn. PARTNER finansowanego ze środków PFRON. W ramach Programu udzielana jest kompleksowa (rehabilitacyjna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna ) pomoc osobom niepełnosprawnym z powiatu Olecko,
   w 2001 roku powstało Centrum Edukacji prowadzone przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” do realizacji edukacji i wychowania uczestników ŚDS,
   ŚDS oraz Stowarzyszenie podejmowało inicjatywy i pozyskiwało znaczne środki pozabudżetowe na rozwój placówki, w tym głównie : z Fundacji im. L. Kronenberga , Fundacji Polsat, Batorego, Ambasady Kanady i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Z radością organizujemy imprezy dla uczestników naszego Domu a także co uważamy za szczególnie ważne imprezy integracyjne oraz uczestniczymy w wielu imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki.
  Do ulubionych cyklicznych imprez sportowo – kulturalnych, w których biorą udział nasi domownicy należy :
  • Biegi integracyjne „Ku Słońcu” w Gąskach,
  • Spartakiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach,
  • Regionalne Rozgrywki Gry w Warcaby w ŚDS ( sfinansowane ze środków Gminy),
  • Ogólnopolskie Mistrzostwa Gry w Warcaby Klasyczne w Braniewie,
  • Kulig Integracyjny w Mazurach,
  • Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach,
  • Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w tym roku była to wycieczka do Krakowa – Częstochowy – Wieliczki – Zakopanego sfinansowana ze środków PFRON – pozyskanych z Powiatu Oleckiego.

  W ŚDS odbywają się staże absolwenckie, praktyki studentów Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Warszawskiego.
  Pracownicy ŚDS i Centrum Edukacji uczestniczą w konferencjach , szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. W efekcie jednego ze szkoleń zorganizowanego przez Stowarzyszenie – uzyskali certyfikaty w zakresie posługiwania się symbolami Blissa .
  Ważną forma działalności placówki jest wspieranie rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych a także współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami.

  Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem nowoczesnym, przyjaznym dla osób niepełnosprawnych , działającym na rzecz integracji społecznej oraz angażującym we wszystkie działania osoby niepełnosprawne.
  W naszym przekonaniu zbliża nas to do formuły pożądanych standardów państwa obywatelskiego . Jest optymalną społecznie i ekonomicznie realizacją konstytucyjnych praw osób niepełnosprawnych.


  Data wprowadzenia: 2004-04-01 1315
  Data upublicznienia: 2004-04-01
  Art. czytany: 33150 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Sulima
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl

  Admin
  System BIP Inet