A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0008.14.2019
» INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Olecku
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ul. Placu Wolności 9 lokal Nr 4-u o powierzchni - 57,00 m2
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olecko na lata 2012-2027”...
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2020
 • Jak załatwić sprawę
 • Z -
 • Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem usc i jego rejestracja

  Sprawę załatwia

  Urząd Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 4, tel. 87 520 26 58.


  Wymagane dokumenty

  ➢ Do wglądu – dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
  ➢ Pisemne zapewnienie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  ➢ Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  ➢ Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

  Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  ➢ zapewnienie;
  ➢ dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
  ➢ odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

  Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

  Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie może nastąpić przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego ważne względy.

  Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

  Po dokonaniu rejestracji małżeństwa wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu małżeństwa.


  Zawarcie małżeństwa poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego może nastąpić:

  ➢ na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności,
  ➢ na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. - druk F14/USC/A


  Opłaty

  ➢ Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84,00 zł.
  ➢ Opłata dadatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na życzenie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wynosi 1.000,00 zł.
  ➢ Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 39 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3, albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku Nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.
  Opłatę dodatkową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku Nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

  Forma załatwienia

  ➢ Sporządzenie aktu małżeństwa.
  ➢ Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – pismo Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


  Termin załatwienia

  Niezwłocznie.


  Tryb odwoławczy

  W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, osoba zainteresowana może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.


  Podstawa prawna

  ➢ Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  ➢ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  ➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  ➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.


  Data wprowadzenia: 2003-10-07 1943
  Data upublicznienia: 2003-10-07
  Art. czytany: 26740 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet