A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Planowanie przestrzenne
Dokumenty strategiczne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Sprzedaż nieruchomości
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory samorządowe - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr ORN.0012.3.10.2017 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 r
» Protokół Nr ORN.0012.2.12.2017 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 grudnia 2017 r.
» P r o t o k ó ł Nr ORN.0012.1.15.2017 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
» wysłanie raportu ooś do instytucji opiniujących i uzgadniających
» Budowa sieci gazowej przy ulicy 11 Listopada w Olecku, obręb ewid. Olecko 2.
 • Jak załatwić sprawę
 • Z -
 • Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym.

  Sprawę załatwia

  Urząd Stanu Cywilnego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 4, tel. 87 520 26 58.

  Wymagane dokumenty

  ➢ Do wglądu – dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
  ➢ Pisemne zapewnienie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  ➢ Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  ➢ Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

  Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  ➢ zapewnienie;
  ➢ dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu;
  ➢ odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.


  Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
  Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wydania.

  Rejestracji małżeństwa dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

  Po dokonaniu rejestracji małżeństwa wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu małżeństwa.


  Opłaty

  Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84,00 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3, albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku Nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.


  Forma załatwienia
  ➢ Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia.
  ➢ Sporządzenie aktu lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa.


  Termin załatwienia

  ➢ Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.
  ➢ Akt małżeństwa sporządzany jest najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.


  Tryb odwoławczy

  W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa, osoba zainteresowana może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.

  Podstawa prawna

  ➢ Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  ➢ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  ➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


  Data wprowadzenia: 2003-10-07 1933
  Data upublicznienia: 2003-10-07
  Art. czytany: 5279 razy

  » Druk F20/USC/B - rozmiar: 144384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Tomasz Bellon
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 68
  fax:87-520 25 58
  e-mail: admin@um.olecko.pl  Admin
  System BIP Inet