A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • W -
 • Wymeldowanie

  Sprawę załatwia
  Pracownik ewidencji ludności, Plac Wolności 1, pok. 3, tel. 87 520 32 65.

  Wymagane dokumenty
  ➢ W przypadku zgłoszenia „papierowego” wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego, złożony w Urzędzie Miejskim w Olecku, właściwym ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu. druk zgłoszenia wymeldowania stałego
  druk zgłoszenia wymeldowania czasowego
  ➢ Do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania.
  ➢ W przypadku wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl

  Wymeldowania może dokonać:
  ➢ osoba dokonująca wymeldowania – osobiście,
  ➢ pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; druk pełnomocnictwa
  ➢ za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

  Można się wymeldować podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

  Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy obywateli polskich jak i cudzoziemców.

  Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.

  Opłaty
  Czynność wymeldowania jest wolna od opłat.

  Forma załatwienia sprawy
  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.

  Termin załatwienia
  Niezwłocznie.

  Tryb odwoławczy
  Brak


  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej


  Na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu Burmistrz wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

  Wymagane dokumenty
  ➢ Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie.
  ➢ Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi, wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

  Opłaty
  Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej.
  Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 1 lub Plac Wolności 3 albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Olecku nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

  Forma załatwienia sprawy
  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

  Termin załatwienia
  Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).

  Tryb odwoławczy
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Olecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


  Podstawa prawna
  ➢ Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
  ➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  ➢ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  ➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.


  Data wprowadzenia: 2003-10-06 2134
  Data upublicznienia: 2003-10-06
  Art. czytany: 24196 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet