A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • W -
 • Warunki zabudowy inwestycji

  Sprawę załatwia

  Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania, pokój nr 6, tel. 87 520 21 57.

  Dokumenty od wnioskodawcy

  1. Wniosek o wydanie decyzji wraz z załącznikami:
  - 3 kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych także w skali 1:2000, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar (nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniej jednak niż 50 m), na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Olecku, ul. Kolejowa 32)
  - koncepcja zagospodarowania terenu opracowana na kopii mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem
  - wypis z rejestru gruntów o pełnej treści dla działek stanowiących teren inwestycji (Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32)
  - dokumenty zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla danego zamierzenia inwestycyjnego lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawarte pomiędzy gestorem sieci a inwestorem
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
  - dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (jedynie w przypadku występowania o wydanie decyzji związanej z gospodarstwem rolnym).
  2. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
  3. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

  Forma załatwienia sprawy

  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

  Termin załatwienia sprawy

  Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia organowi kompletnego wniosku). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Opłata skarbowa:

  - 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika
  - 107 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  - 56 zł - za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu

  Nie podlegają opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej.

  Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
  w Olecku lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

  Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku www.um.olecko.pl w Urzędzie Miejskim znajduje się numer rachunku bankowego.

  Tryb odwoławczy:
  Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Olecka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

  Dodatkowe informacje:

  - kopie map zasadniczych można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Olecku, ul. Kolejowa 32.
  - dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.
  - w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania
  - druki wniosków dostępne są na stronie: bip.um.olecko.pl – Druki do pobrania - Budownictwo

  Podstawa prawna

  - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


  Data wprowadzenia: 2003-10-06 2124
  Data upublicznienia: 2003-10-06
  Art. czytany: 26749 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hubert Dąbrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet