A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Olecko
» obwieszczenie
» opinie na temat konieczności sporządzenia raportu ooś
» wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
» zapytanie o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • Jak załatwić sprawę
 • P -
 • Planowanie przestrzenne w gminie - plany miejscowe

  Sprawę załatwia
  Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania, tel. 87 520 09 64, 87 520 21 57.

  Dokumenty od wnioskodawcy

  Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza.

  Forma załatwienia sprawy

  Burmistrza Olecka sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z ustaleniami studium oraz przepisami odrębnymi, dla obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu.

  Termin załatwienia sprawy

  Zgodnie z terminami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kolejno:
  1. sporządzenie opracowania ekofizjograficznego
  2. ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określające formę, miejsce i termin składania wniosków do planu
  3. zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego
  4. uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
  5. sporządzenie projektu planu miejscowego wraz z rozpatrzeniem wniosków złożonych do planu miejscowego
  6. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu
  7. wystąpienie o opinie i uzgodnienie projektu planu miejscowego
  8. wystąpienie o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne
  9. wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień
  10. ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i możliwości składania uwag (w tym czasie organizuje się dyskusje publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami)
  11. rozpatrywanie uwag oraz wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego wynikających
  z rozpatrzenia uwag
  12. ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie
  13. przedstawienie Radzie Miejskiej projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag
  14. po uchwaleniu przez Radę Miejską planu miejscowego przedstawienie wojewodzie uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi


  Opłaty

  Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy z wyłączeniem realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym lub inwestora realizującego inwestycję celu publicznego w części, w jakiej uczestniczy.

  Podstawa prawna

  - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


  Data wprowadzenia: 2003-09-29 1506
  Data upublicznienia: 2003-09-29
  Art. czytany: 7051 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J. Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet