A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
RODO - klauzule informacyjne
AKTUALNOŚCI
Zamówienia publiczne
Statut Gminy Olecko
Menu podmiotowe
Rada Miejska
Urząd Miejski
Wydziały Urzędu Miejskiego
Spółki gminne
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Organizacje pozarządowe
Zarządca zasobów komunalnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy
Prawo lokalne
BAZA AKTÓW WŁASNYCH
Budżet i finanse (podatki)
Dokumenty strategiczne
Planowanie przestrzenne
Postępowanie środowiskowe
Menu przedmiotowe
Oświadczenia majątkowe
Sprzedaż nieruchomości
EKOPORTAL-Informacje o środowisku i jego ochronie
Druki do pobrania
Petycje
Lobbing
Rejestry i ewidencje
Jak załatwić sprawę
Informacja publiczna
ŁAWNICY
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
Menu ogólne
Kontakt
Instrukcja obsługi
Moja sprawa w internecie
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Zbiórki publiczne
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r.
Wybory samorządowe - 2006
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 21.10.2007r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego-2009r.
Wybory Prezydenta RP - 2010
Wybory samorządowe-2010
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015
Wybory samorządowe - 2014
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olecku - 2016
Wybory przedterminowe burmistrza Olecka - 21.05.2017r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawa wniesiona do Rady Miejskiej nr ORN.0008.14.2019
» INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Olecku
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ul. Placu Wolności 9 lokal Nr 4-u o powierzchni - 57,00 m2
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olecko na lata 2012-2027”...
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok 2020
 • Jak załatwić sprawę
 • Z -
 • Zgromadzenie publiczne

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach


  Zgodnie z art. 3 ustawy zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

  Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
  1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
  2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.


  POSTEPOWANIE ZWYKŁE

  Prawo do organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób – w przypadku, gdy zgromadzenie inicjuje osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, musi ona wybrać jedną osobę, zwaną później organizatorem, która będzie występować w jej imieniu przy załatwianiu wszystkich spraw.

  Miejsce złożenia dokumentów:

  BURMISTRZ OLECKA
  Plac Wolności 3 19-400 Olecko
  Sekretariat, I piętro, pokój nr 12
  tel. 87 520 21 68, 87 520 23 95
  faks 87 520 25 58

  um@um.olecko.pl, zk@um.olecko.pl

  Opłaty:
  Zawiadomienie nie podlega opłacie

  Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
  Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Zawiadomienie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

  Do zawiadomienia dołącza się:
  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
  W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu. Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.
  Brak którejkolwiek z wymaganych informacji w złożonym zawiadomieniu i nieuzupełnienie
  w terminie 6 dni przez datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.  Forma załatwienia
  Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki. Po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu organ gminy wydaje identyfikator przewodniczącemu zgromadzenia, udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz przekazuje zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Komendantowi Powiatowemu Policji.
  Przewodniczący zgromadzenia w trakcie zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwalnego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.

  Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy wydaje nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

  1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
  2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

  Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
  Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
  Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

  Informacje dodatkowe
  1.Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu o czym informuje przedstawiciela zgromadzenia. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia.

  2. Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. W tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia podejmują przewidziane w ustawie środki.

  3. W trakcie zgromadzenia przewodniczący jest obowiązany pozostawać w kontakcie z przedstawicielem organu gminy

  4. Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkuje się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

  5. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązał go.

  6. Funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organy gminy o rozwiązanie zgromadzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 5.

  7. Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania a następnie ogłoszonej przewodniczącemu. Decyzje tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godz. od jej podjęcia.

  8. Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sadu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.  POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (mogą je złożyć wyłącznie osoby fizyczne)

  W przypadku, gdy organizator zgromadzenie uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji można zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

  Termin i sposób załatwienia
  Organizator zgromadzenia zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
  Zawiadomienia o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przyjmowane są całodobowo, 7 dni w tygodniu:
  • telefonicznie: 89 535-19-30
  • na adres poczty elektronicznej:
  wykry@uw.olsztyn.pl

  1. Zawiadomienie winno zawierać:
  a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

  b) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

  c) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

  Brak którejkolwiek z wymaganych informacji w złożonym zawiadomieniu i nieuzupełnienie
  w terminie 2 dni przez datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.  2. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.

  3. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne.

  4. Zgromadzenie, może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2016r. Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

  5. Funkcjonariusz Policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 4.

  6. Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

  7. Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.


  Opłata
  Zawiadomienie nie podlega opłacie.


  Załączniki:
  1. Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym w postepowaniu zwykłym
  2. Wzór wniosku o zgromadzeniu publicznym w postępowaniu uproszczonym


  Data wprowadzenia: 2016-06-28 0808
  Data upublicznienia: 2016-06-28
  Art. czytany: 1649 razy

  » Wniosek na zgromadzenie - postępowanie uproszczone - rozmiar: 23105 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Wniosek na zgromadzenie - postępowanie zwykłe - rozmiar: 25154 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Wiktorzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miejski
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  Plac Wolności 1
  Plac Wolności 3

  tel.+87 520 21 68
  FAX +87 520 25 58

  POI - Punkt Obsługi Interesanta
  tel.+87 520 20 67

  Adres e-puap: /c6tc9p6k8p/SkrytkaESP


  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

  Konto bankowe (podatki, odpady komunalne): PKO BP SA NR: 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117  Urząd Miejski w Olecku  Starostwo Powiatowe
  w Olecku

  Administrator BIP:
  Wojciech Wiktorzak
  Urząd Miejski w Olecku
  Plac Wolności 3
  tel:87-520 09 69
  fax:87-520 25 58
  e-mail: orn1@olecko.eu  Admin
  System BIP Inet